موتورهای جستجو، دسترسی به اطلاعات

خانگی در اوایل ۱۹۸۰. در سال ۲۰۰۱، حباب “دات کام” ترکید و بسیاری از پیشگامان این عرصه، که نتوانستند از سرمایه گذاری های خود، منتفع شوند، از عرصه رقابت خارج گردیدند. ۱-۳-۶ ۲۰۰۲... متن کامل

ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون

می سنجد که شامل: ۱- بعد اعتقادی۱۰۰(عبارات شماره ۱ تا ۷) : باورهایی که انتظار آن می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند ۲- بعد تجربه ای یا عواطف دینی۱۰۱(عبارات شماره ۸ تا ۱۳) : که... متن کامل

حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی

اطلاعات، وسیله آموزشی و تحصیلات، نصیحت کردن و مشاوره دادن می باشد. حمایت ابزاری محکم ترین و مستقیم ترین شکل حمایت اجتماعی است از جمله کمک به شکل پول، زمان و دیگر مداخلات صریح و روشن... متن کامل

حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی

فرد شخصا امیدوار است همانند آنها باشدد- خودآرمانی با توجه به خودپنداره های اجتماعی فرد: این آرمان ها پنداره هایی هستند که فرد دوست دارد دیگران آن گونه مشاهده کنند (بیابانگرد، ۱۳۷۸:... متن کامل

ارزش ها و نگرش ها، دگرگونی ارزشی

که انسانها با توسل به دین در رابطه با اجتماع خود کسب می کنند. به نظر دورکیم، عملکرد تسکینی، به ویژه در ایام نومیدی و اغتشاش اجتماعی، دارای اهمیت بسیار زیادی است و به همین خاطر، ما در... متن کامل

کارکرد اجتماعی، علامه طباطبایی

آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنارش آرام گیرد.ویل دورانت۲۶ معتقد است گه دین به اندازه ای غنی و فراگیر و پیچیده است که جنبه های متفاوت و مختلف آن، برای دیدگاه ها و نگرش... متن کامل