پایان نامه با موضوع معیارهای سود و اقلام تعهدی و اندازه گیری محافظه کاری

سود مشمول مالیات و روشهای محاسبهی آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوهی محاسبهی آن مؤثر است. رابطهی بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزهی معوق کردن سود و در نتیجه معوق... متن کامل

پایان نامه با موضوع قراردادهای مزایای جبران خدمات و استانداردهای حسابداری

این تعریف بیانگر محافظهکاری مشروط است. در پژوهشهای اخیر، محافظهکاری را به دو نوع تقسیم کردهاند: نوع نخست، محافظهکاری پیشرویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبار و محافظهکاری... متن کامل

پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و قابلیت اتکای اطلاعات مالی

فصل دوم مبانی نظری و تحقیقات پیشین2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- مقدمهمحقق پس از تعیین موضوع، تدوین هدف ها، سؤال ها و فرضیه های تحقیق بایستی با استفاده از کتاب‌ها و تحقیق... متن کامل

پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و محافظه کاری حسابداری

قلمرو موضوعی هر تحقیق زمانی دارای اهمیت است که از جنبه‌ی کاربردی بودن و ایجاد ثروت، برای بهره برداران از آن مفید و اثرگذار باشد. از نظر موضوعی چارچوب موضوع تحقیق به بررسی تاثیر... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه گیری محافظه کاری و شرکت‌های پذیرفته شده

در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات... متن کامل

پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی

جدول 4-6 آزمون فرضیه اول 59 جدول 4-7 آزمون فرضیه دوم 61جدول 4-8 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 63فهرست نمودارها صفحه جدولفهرست نمودارها صفحه جدولنمودار 4-1 میانگین محافظه کاری شرطی... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و اختلال استرس پس از سانحه

ارائه راهکارهای لازم به مدیران سازمان در جهت کاهش اثرات مخرب حوادث رخداده در فرزندان. تشکیل مراکز و سازمانی برای حمایت خاص از قربانیان یک حادثه و خانواده های آن ها و استفاده از... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و ویژگی های جمعیت شناختی

این نتایج همسو با یافته های حسینی پور(1391)، گئوآنجیان و همکاران (1997)، سوییک و همکاران(2002)، مبنی بر وجود رابطه مثبت بین اختلال استرس پس از سانحه و اختلال سوگ بوده است. به طور کلی نتایج... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و حمایت های اجتماعی

نتایج نشان داد که شیوع اختلال استرس پس از سانحه در 6/70 درصد فرزندان قربانیان حادثه انفجار گاز سرخس- مشهد، در سطح متوسط و در 4/29 درصد شدید بوده است.میزان شیوع در پژوهش هایدلسوا و... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و همبستگی

34 056/0754/034006/0-973/0همان گونه که در جدول 4-19 مشاهده می شود، ضریب همبستگی بین سن فرزندان قربانیان متوفی حادثه و علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی143/0-و مقیاس کرایس291/0- باشد.... متن کامل