جستجوی مقالات فارسی – رابطه ادراک کارکنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و …

جدول ۴-۲): توصیف سن پاسخ دهندگان ۹۵جدول ۴-۳): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۶جدول ۴-۴): توصیف متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد ۹۷جدول ۴-۵): توصیف متغیر رضایت

Read More

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن- …

ضرورت تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳نشانه های تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵خصوصیات تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷ویژگیهای افراد تاب آور ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹تاب آوری روانشناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱درد ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲تعریف درد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲تاثیر درد

Read More

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- قسمت ۳

۴-۱-۳- تابع اشتغال ……………………………………………………………………………………………..۱۰۶۴-۲- چگونگی تشخیص معادلات مدل همزمان ……………………………………………………………۱۰۸۴-۲-۱- اتحادها در مسأله شناسائی ………………………………………………………………………..۱۰۹۴-۲-۲- شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل ………………………………………………۱۱۰۴-۲-۳- شرط رتبه

Read More

بررسی اثر مکمل پروبیوتیک Familact بر شاخص‌های قند خون، پروفایل لیپیدی و سطح انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ٢- قسمت ۲۵

مطالعه کارازمآیی حاضرحاضر نشان داد که مداخله پروبیوتیک‌ها بدون تغییر رژیم غذایی و یا اعمال رژیم غذایی خاص در افراد، می تواند باعث کاهش معنادار

Read More