تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۲۸

نشان تجاریرموز تجاریمتدولوژی هااسناد ومدارکتصاویرطراحی هابرنامه هااختراعاتفرآیندهاپایگاههای دادهمطابق این مدل، سرمایههای فکری از سه جزء تشکیل شدهاند:منابع انسانی: در این منابع هوش و خرد کارکنان سازمان

Read More

سایت مقالات فارسی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

**۰۵/۳۹۴۸۱۰۰۰/۰عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان۴۶۷۲۸/۴۷۵/۰۰۳/۰**۶۰/۳۶۴۶۶۰۰۰/۰P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰** برای

Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۹

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۹ ۲-۱-۴-۴- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیریمدیر با ترویج وسیع نوآوری و مسئولیت پذیری

Read More

منابع مقالات علمی : رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و …

یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین مطالعاتی که در زمینه آموزش ریاضی انجام شده، مطالعه بین‌المللی روند‌های آموزش ریاضیات و علوم (تیمز) است که تاکنون بیش

Read More