تحلیل گفتمان سبک زندگی دینی (اسلامی) دراندیشه‌ی مقام معظم رهبری- قسمت ۱۲

۴-۳) پیش فرض‌های تحلیل گفتمانپیش فرض‌ها و انگارش‌های Assumption تحلیل گفتمان که از برآیند قواعد تحلیل متن، هرمنوتیک، نشانه شناسی، مکتب انتقادی، مکتب واسازی، روانکاوی

Read More

علل-و-عوامل-سرقت-در-استان-قم-و-راهکارهای-پیشگیرانه-آن- قسمت ۱۸

مجموع   ۳۱۷۵۲۲۹۱۹    ۵/۲۱۶/۱۴۳۳/۴۳۱۶/۲۴۸۳/۱۵    ۵/۲۱۶/۱۴۳۳/۴۳۱۶/۲۴۸۳/۱۵    ۵/۲۶۶/۱۶۹۹/۵۹۱۵/۸۴۹۸/۹۹۱۰۰٫۰    نمودار ۳-۱۸ : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه

Read More

تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ- قسمت 9

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدیمطالعه ای مشابه با آزمودنی های انسانی انجام شود.منابع ومآخذ :1- Abdel-lateif Doaa M. and S. El-Shaer Shereen. Association between changes

Read More

1 3 4 5 6 7 105