تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ- قسمت 9

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدیمطالعه ای مشابه با آزمودنی های انسانی انجام شود.منابع ومآخذ :1- Abdel-lateif Doaa M. and S. El-Shaer Shereen. Association between changes

Read More