سیاست، جنایی، کیفری، کودکاندرباره :جستاری در

بردن عناوین موسّع، نامعین، مبهم و غیرقابل پیشبینی در فرایند جرمانگاری بپرهیزد. در واقع، افزون بر اصل قانونمندی شکلی (وجود یک متن) اصل قانونمندی ماهوی، دقیق و منجز بودن عناوین... متن کامل

اخلاق، اخلاقی، دینی، آموزههایموضوع :

مشروطه به‌این سو با‌ایده‌‌ها و افکار مدون مواجه شده‌ایم.‌ایدئولوژی، فروکاهنده و سادهانگارانه است و تکثر و تنوع فرهنگها و همچنین نقد عقلانی را نادیده میگیرد و به رسمیت... متن کامل

کیفری، عدالت، سیاست، حقوق نوشته ای با کلمات …

کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، میتواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد895. پس دانستیم سرعتبخشی به... متن کامل

دین، دینی، قرائت، روشنفکرانتحقیق درموردکلمات کلیدی مطلب:

در برابر افراط مدرنیسم تلقی کنیم1078. شاید بتوان گفت احیاگرایی تنها جریان معقول برآمده از دلِ سنّت بوده است. آنها تلاش دارند که دنیای مدرن را درک کنند و در یک دفاع عقلانی از دین، به... متن کامل

کیفری، حقوق، سیاست، مجازاتتحقیق دربارهتحقیق با کلمات کلیدی:

تداوم بخشیدن به سوءاستفاده از دموکراسی در سیاستگذاری عمومی است885. پیامد این سیاست کیفری سختگیرانه، نقض اصول کیفردهی مانند رعایت تناسب و محدودیت در مجازات زندان به ویژه در کشورهای... متن کامل

دینی، روشنفکری، دین، حکومتدرباره :کلمات کلیدی این مطلب:

باشد»1069 اشاره به ضرورت شناخت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. اگر ما بخواهیم به مسؤولیت سنگین رساندن پیام دین و انجام وظیفه‎ی دینی خودمان عمل کنیم، چارهای جز شناخت جهانی که در... متن کامل

سیاست، جنایی، کیفری، عوامگراییعنوان نوشته :در مورد :

معروف است872. کیفرگرایی پوپولیستی اگرچه از نوع اول و دوم است، اما آنگاه که دولتها از‌این خصیصهی روانشناسیِ اجتماعی – یعنی باورهای کیفرگرایانهی اقشار عادی و غیرنخبهی جامعه – برای... متن کامل

سیاست، جنایی، دینی، روشنفکریکلمات کلیدی این مطلب:

دریافتهاند که ایران بدون یکی از آنها نمیتواند به نحو مطلوب به حیات اجتماعی خود ادامه دهد1064. ایجاد همدلی میان این سه فرهنگ کاری است بسیار دشوار است که جز با برقراری نسبتی متعادل میان... متن کامل

سیاست، جنایی، مجازات، مجازاتهایمقاله با کلمه کلیدی:مقاله با کلید واژگان:

چنانچه منجر به عدم تخصیص اعتبار مالی لازم برای اجرای این راهبرد جایگزین حبس گردد، تنها معایبِ آن را نمود خواهد داد و از مزایا سودی حاصل نخواهد شد. به‌این نگرانیها و مصائب، باید... متن کامل

سیاست، جنایی، بینالمللی، راهبردیتیتر نوشتهتحقیقی با کلمات کلیدی:

چهره مینمایانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزشهایی است که برخاسته از جامعهای ناسوتی است؛ ارزشهایی که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد و ناظر... متن کامل