دانلود پایان نامه

گروه شیلات
دانشکده منابع طبیعی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی، تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان:
تاثیر جایگزینی جلبک Dunaliella salina با ترکیب سبوس برنج، سبوس گندم به همراه پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر بازماندگی، رشد، ارزش غذایی و فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana

پژو هش و نگارش:
شاه نور عشقی
اساتید راهنما:
دکتر احمد ایمانی
دکتر فرزانه نوری

استاد مشاور:
دکتر ناصر آق

بهمن ماه 1393
حق چاپ برای دانشگاه ارومیه محفوظ است

تقدیم به:

تقدیم به همسرم به خاطر صبوری، تقدیم به دخترم آیسان و پسرم یاشار که تحمل سنگینی و دشواری این کار را برایم آسان می نمودند.

تقدیم به روح پدر بزرگوارم که با تمام سختی های زندگی عاشق آموختن علم بود.

تقدیم به روح مادر عزیزم که با تمام دردهای خود، تسکین دهنده دردهای من بود.

و تقدیم به همۀ کسانی که از صمیم قلب دوستشان دارم.

چکیده
با توجه به اهمیت آرتمیا به عنوان یک غذای زنده بسیار مغذی برای پرورش لارو انواع آبزیان، پرورش آرتمیا طی چند دهه اخیر به یکی از فعالیتهای اقتصادی بسیار مهم در صنعت آبزی پروی تبدیل شده است. ولی تولید جلبک های تک سلولی بخصوص در مقیاس های بزرگ از عمده ترین محدودیت های تولید انبوه آرتمیا بشمار می رود، لذا در این تحقیق کاربرد دو منبع غذایی از محصولات جانبی و ارزان قیمت کشاورزی یعنی سبوس گندم، سبوس برنج و مخلوط 50/50 سبوس گندم/سبوس برنج (در 8 تیمار مختلف از سه منبع غذایی) و همچنین از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه GG در چهار تیمار از این هشت تیمار به میزان %10 از غذای روزانه به منظور حداکثر جایگزینی به جای جلبک های تک سلولی در تغذیه آرتمیا فرانسیسکانا مورد بررسی قرار گرفت و شاخص های رشد و بازماندگی، میزان فعالیت آنزیم های گوارشی، ارزش غذایی و … در گونهً آرتمیا فرانسیسکانا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد وزن خشک و طول کل آرتمیا در تیمار6 (سبوس گندم با پروبیوتیک) بیشترین مقدار را داشت. درصد بقاء در جیرۀ غذایی سبوس برنج، درصد وزن مرطوب در جیرۀ غذایی ترکیبی سبوس گندم و سبوس برنج، درصد وزن خاکستر و میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در جیرۀ غذایی سبوس گندم، ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار غذایی2 (سبوس گندم%85) بیشترین میزان را نشان داد. فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز در تیمار غذایی 1 (جلبک %100) و میزان فعالیت آنزیم لیپاز در تیمار8 (ترکیب سبوس گندم و سبوس برنج به همراه پروبیوتیک) بیشترین میزان را داشت. درصد چربی کل در تیمار غذایی2 (سبوس گندم%85) و پروفیل اسیدهای چرب در اغلب موارد به غیر از اسیدهای چرب DHA و EPA، تیمار سبوس گندم در مقایسه با تیمارهای مورد آزمایش از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان داد (05/0p) ولی از نظر میزان نرخ رشد ویژه (SGR) در بین تیمارها اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0p).
بر اساس نتایج این آزمایش، به نظر می رسد که جلبک تک سلولی دونالیلا سالینا می تواند توسط محصولات جانبی کشاورزی ارزان قیمت که هزینه بالایی ندارند جایگزین گردند.

مطلب مرتبط :   ، شاه، مفهوم:، -

واژه های کلیدی: آرتمیا فرانسیسکانا، آنزیم های گوارشی، پروبیوتیک، محصولات فرعی کشاورزی

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه 1
فصل دوم: بررسی منابع 5
2-1- تاریخچه آرتمیا 5
2-2- مصرف آرتمیا و تقاضای آن 5
2-3- رده بندی آرتمیا 6
2-4- سویه های آرتمیا 7
2-5- پراکنش جغرافیایی آرتمیا در دنیا 7
2-6- پراکنش جغرافیایی آرتمیا در ایران 8
2-7- زیست شناسی آرتمیا 9
2-7-1- چرخه زندگی آرتمیا 9
2-7-2- تولید مثل آرتمیا 10
۲-۸- مراحل رشد و نمو آرتمیا 10
2-8-1 سیست آرتمیا 10
2-8-2- ناپلیوس 12
2-8-3- متاناپلیوس ها 12
2-8-4- پست متاناپلیوس 12
2-8-5- دوره پست لاروی 13
2-8-6- آرتمیا های جوان و بالغ 13
2-9- تغذیه‌ آرتمیا 13
2-10- استراتژی‌ تغذیه 15
2-10-1- جلبکهای تک سلولی 16
2-10-2- مخمرها 17
2-10-3- باکتریها 18
2-10-4- محصولات فرعی صنایع‌ غذایی و کشاورزی‌ 19
2-11- مروری بر منابع و کاربرد زیتوده آرتمیا در آبزی پروری 21
2-11-1- آرتمیا به عنوان حامل 23
2-11-2- آرتمیا به عنوان منبع پروتئینی برای دام و طیور 23
2-11-3- آرتمیا به عنوان منبع پروتئینی برای انسان 23
2-11-4- آرتمیا در تولید نمک مرغوب 24
2-11-5- کاربردهای ویژه آرتمیا برای تغذیه گونه های آبزی پروری 24
2-11-6- آرتمیاهای یخ زده و خشک شده تحت سرمای شدید 25
2-14- ارزش غذایی آرتمیا 26
2-15- فعالیت های آنزیمی در آرتمیا 27
2-16- باکتری های پروبیوتیک 29
2-16-1- ایجاد کلنی یا استقرار پروبیوتیک ها (Colonization) 30
2-16-2- افزایش پاسخ ایمنی 31
2-16-3- منبعی از مواد مغذی و مشارکت آنزیمی در هضم 31
2-16-4- رقابت برای آهن 32
2-16-5- آنزیم های باکتری های پروبیوتیک 32
2-16-6- لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus GG) 33
2-17- اهداف تحقیق 35
فصل سوم: مواد و روش کار 37
3-1- پرورش جلبک در آزمایشگاه 37
3-1-1- تغذیه جلبک با محلول والنه و ویتامین 38
3-1-2- محیط کشت ومواد غذایی 38
3-1-3- شرایط فیزیکی اتاق پرورش جلبک 40
3-2- مراحل پرورش جلبک در آزمایشگاه 41
3-2-1- تهیه و نگهداری کشت ذخیره 41
3-2-2- تهیه کشت ذخیره جدید 42
3-2-3- انتقال جلبک از محیط جامد به محیط مایع 42
3-2-4- انتقال محتویات لوله ها به ارلن های 250 میلی لیتری 42
3-2-5- انتقال محتویات ارلن های 250 میلی لیتری به ارلن های 5 لیتری 42
3-2-6- جمع آوری و برداشت جلبک 43
3-2-7- تعیین کمیت توده زنده جلبک 43
3-3- آماده سازی غذای های اصلی (سبوس گندم و سبوس برنج) 44
3-3-1- آسیاب کردن و تهیه سوسپانسیون 44
3-3-2- مراحل تهیه غذا و نگهداری آن 45
3-4- تهیه آب شور 45
3-5- ضدعفونی کردن سیستها قبل از تفریخ 45
3-5-1- تفریخ سیست ها و جداسازی ناپلیوس ها 45
3-6- مراحل پرورش آرتمیا 46
3-6-1- تیمارهای غذایی 46
3-6-2- غذادهی و کنترل شوری در طول دوره پرورشی 46
3-7- بررسی رشد و بازماندگی آرتمیا 47
3-7- 1- پرورش آرتمیا در بطری های مخروطی یک و نیم لیتری 47
3-7-2- پرورش آرتمیا در بطری های شیشه ای 6 لیتری 48
3-8- بررسی تاثیر جیره های مختلف غذایی بر برخی از شاخص های رشد آرتمیا 49
3-8-1- تعیین درصد رطوبت لاشه 49
3-8-2- درصد ماده خشک لاشه 49
3-8-3- وزن تر انفرادی 50
3-8-4- وزن خشک انفرادی آرتمیا 50
3-8-5- درصد خاکستر لاشه 50
3-8-6- ضریب تبدیل غذایی (FCR) 50
3-8-7- نرخ رشد ویژه (SGR) 51
3-8-8- چربی کل 51
3-8-9- پروفایل اسیدهای چرب 51
3-9- روش تهیه و کشت باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس 51
3-10- آزمایشات مربوط به آنزیم 52
3-10-1- تهیه عصاره آنزیمی 52
3-10-3- سنجش میزان فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز 52
3-10-4- سنجش میزان فعالیت آنزیم لیپاز 53
3-10-5- سنجش میزان فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز 54
3-11- تجزیه و تحلیل آماری داده ها 54
فصل چهارم: نتایج 55
4-1- طول (رشد) 55
4-2- بازماندگی 56
4-3- ضریب تبدیل غذایی (FCR) 57
4-4- نرخ رشد ویژه (SGR) 59
4-5- میزان رطوبت 60
4-6- درصد وزن خشک لاشه آرتمیا 61
4-7- درصد وزن خاکستر از وزن خشک لاشهً آرتمیا 62
4-8- چربی کل 63
4-9- فعالیت آنزیم های گوارشی 64
4-9-1 – آنزیم آمیلاز 64
4-9-2- آنزیم لیپاز 65
4-9-3- آنزیم آلکالین پروتئاز 66
4-10- پروفیل اسیدهای چرب 68
4-10-1- اسید چرب C14:0 68
4-10-2- اسید چرب C14:1n-5 68
4-10-3- اسید چرب C16:0 69
4-10-4- اسید چرب C16:1n-7 70
4-10-5- اسید چرب C18:0 71
4-10-6- اسید چرب C18:1n-9 72
4-10-7- اسید چرب C18:1n-7 73
4-10-8- اسید چرب C18:2n-6 cis 74
4-10-9- اسید چرب C18:2n-6 trans 74
4-10-10- اسید چرب C18:3n-3 (LIN) 75
4-10-11- اسید چرب C20:0 76
4-10-12- اسید چرب C20:1n-9 76
4-10-13- اسید چرب C20:2n-6 77
4-10-14- اسید چرب C20:4n-6 (ARA) 78
4-10-15- اسید چرب C20:3n-3 78
4-10-16- اسید چرب C20:5n-3 (EPA) 78
4-10-17- اسید چرب C22:0 79
4-10-18- اسید چرب C22:1n-9 80
4-10-19- اسید چرب C22:6n-3 (DHA) 81
4-10-20- اسید چرب C24:0 82
4-10-21- اسید چرب C24:1n-9 82
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری 85
5-1-رشد و بازماندگی 85
5-2- ضریب تبدیل غذایی (FCR) 88
5-3- نرخ رشد ویژه (SGR) 89
5-4- درصد ماده خشک (وزن مرطوب و خشک انفرادی آرتمیا فرانسیسکانا) 90
5-5-درصد خاکستر 90
5-6- چربی کل 91
5-7- آنزیم های گوارشی 92
5-7-1- آنزیم آمیلاز 92
5-7-2- آنزیم لیپاز 92
5-7-3- آنزیم آلکالین پروتئاز 93
5-8- پروفایل اسیدهای چرب 96
5-9- نتیجه گیری کلی 98
5-10- پیشنهادها 101
5-10-1-

مطلب مرتبط :   بغداد، مذاهب، فرقه، غزنوی