ابوهریره، معاویه، ، پیامبر(

مالی و مملکتی و دینی سهل انگار بوده است. کعبالاحبار و دیگر یهودیان به خوبی متوجه موقعیت ویژهی اخلاقی حاکم بر برخی از صحابه شده و از این گروهِ اندکِ سادهلوح نهایت استفاده را کردند،... متن کامل

کعب، ذهبی، ، معاویه

ر مورد وثاقت کعب را بی جواب خواهد گذاشت. شاید و با هزاران فرض بتوان گفت که معاویه بر این باور بوده که او در نقل از اهلکتاب راستگوترین بوده و در باقی موارد اقوال کعب بر پایهی دروغ است. ... متن کامل

کعب، کعبالاحبار، ، وثاقت

این بین سوالاتی مطرح است که بیشتر توجه ما را به سمت اثبات نظریه ابوریه و احمدامین و کذب بودن این پیشگویی ها سوق داده و احتمال اینکه مجموعه این پیشگوییها نقشهای سیاسی باشد را بیشتر... متن کامل

تابهای پیشین از کعب نقل کرده است. وقتی خلیفهی مسلمانان به این شیوه عمل کند از دیگر افراد چه توقعی می رود. در گزارشهای تاریخی آمده است که روزی در خلافتِ عمر مردی با پاهای کج و دین... متن کامل

اقوال، شهرها، کعبالاحبار ،

صادر نمیشود ولی شاید در نزد خدا از مقربان باشد.379 موارد فوق از جمله اموری است که به نظر کعبالاحبار با نقلِ آنها سعی در آموزش آیین و روش خاصی از دینداری را دارد، که اهمیت آن بر... متن کامل

کعب، ، کعبالاحبار، عمربنخطاب

نویسندگان صِحاح ششگانهی اهلسنت بر ترک و عدم نقل این روایات، اتفاق نظر داشتهاند. این حکایت، حتى در کتابهاى روایى مانند مسند احمدبنحنبل هم نیامده است و خودِ احمد و عده- اى دیگر به... متن کامل

کعب، ، کعبالاحبار، پیامبر(

باشند. 4-2-5- شواهد در توصیف پیامبر ( و امت ایشان 4-2-5-1- کعبالاحبار گزارشهای متنوعی از صحابه وجود دارد که از کعبالاحبار صفات پیامبر( را جویا شدند. در روایتی آمده است که عمربنخطاب... متن کامل

کعبالاحبار، کعب، یهودی،

د بر اینکه هرکسی میتواند مخاطب آیه باشد، این آیه را مکرر برای او میخواند تا هشداری برای او باشد و به همین سبب است که ابوذر به محض اظهار نظر کعبالاحبار برآشفته میشود و دوباره این آیه... متن کامل

کعب، ، کعبالاحبار، عمربنخطاب

نویسندگان صِحاح ششگانهی اهلسنت بر ترک و عدم نقل این روایات، اتفاق نظر داشتهاند. این حکایت، حتى در کتابهاى روایى مانند مسند احمدبنحنبل هم نیامده است و خودِ احمد و عده- اى دیگر به... متن کامل