مقاله درمورد کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

4-به هرحال نمی‌توان توریسم فرهنگی راعلی رغم انگیزه‌ها و مـنافعی کـه در پی دارد.جدا از اثرات منفی، زیانبار یا مخربی دانست که استفاده کلان و بی‌رویه از‌ بناهای‌ تاریخی و محوطه‌ها... متن کامل

مقاله درمورد منشورهای بین المللی و مجموعه قوانین

در سال 1964،منشور و نیز،به عنوان یک رهنمود حرفه‌ای تخصصی تـدوین و مـنتشر شد.جامعیت این منشور سبب شده است که هنوز هم اعتبار علمی خود‌ را‌ در سطح بین المللی داشته باشد.تشکیل یک سازمان... متن کامل

مقاله درمورد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

با توجه به هدف کنوانسیون ،تامین وتقویت میراث فرهنگی زیرآب،تدوین کنندگان آن تلاش کرده اندآنچه را از چنین میراثی استنباط می شود تعریف کنند ونقایص کنوانسیون 1982سازمان ملل متحد راجع به... متن کامل

مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و مخاصمات مسلحانه

گفتار دوم – اموال فرهنگی-  تاریخی (عتیقه)«به اموالی اطلاق میشود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی– تاریخی یا وقوع وقایع تاریخی در ادوار یا دوره های خاص باشد و به نحوی از انحاء گوشه... متن کامل

مقاله درمورد معاهدات بین المللی و مقررات بین المللی

با عنایت به شاغل بودن در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشکری وعلاقه مندی به موضوع وجهت بهره برداری سایر دستگاههای ذیربط به تحقیق انجام شده وهمچنین شناسایی خلاء ها وکاستی های... متن کامل

مقاله درمورد کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل

– ارائه قوانین عملی شناخته‌شده به منظور تحقیق در زمینه میراث فرهنگی زیر آباصول اصلی کنوانسیون ۲۰۰۱ این‌گونه تعریف شده است:– تعهد به حفظ میراث فرهنگی زیر آبکشورهای عضو... متن کامل

مقاله درمورد اسناد بین المللی و پیشرفت تکنولوژی

حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.                             روش شناسی تحقیق1-1 مـقدمههـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌... متن کامل

منبع مقاله با موضوع یادگیری سازمانی و دوره های آموزشی

13 جلسات تبادل نظر با سخنرانی افراد متخصص و با تجربه برگزار شود. 14 گروه های ویژه ای در قالب اتاق های فکر، گروه های حل مسئله و … تشکیل شود. 15 مدیران سازمانی بسترهای اتخاد تصمیمات... متن کامل

منبع مقاله با موضوع برنامه پنجم توسعه و یادگیری سازمانی

Tsang, w.k (1997), organizational learning and learning organization: A dichotomy between descriptive and prescriptive research, human relations, vol. 50. No.1, 1997, pp: 73-89.Yeung ,arthur ,K .pavid and others (1999), “organizational learning capability “New york , Oxford university پیوست... متن کامل

منبع مقاله با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده

5-5) خلاصه فصل پنجم در این فصل در ابتدا نتایج تحقیق که منتج از فرضیات بودند بیان شدند و با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی به بررسی همسویی تحقیقات گذشته با این تحقیق پرداخته شد و... متن کامل