تعهدات، عقد، تعهد، اخلاقی

عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری ، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد. شخصی که انجام یا ترک عمل را به عهده می گیرد ، ( متعهد ) و شخصی که تعهد به سود او به عهده... متن کامل

عمد، اراده، قتل، حقوقی

نوعی به توشیح این قید پرداخته است اشاره به این مهم کرده است که این عمد با اراده ومیل یک انسان بالغ وعاقل به وجود می اید ودر واقع این قید،یک قید احترازی است که با ان صبی و مجنون از... متن کامل

4-سابقه و ضرورت تحقیق؛ در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل... متن کامل

کودکان، امکانات، زنان، امنیت

اهمیتT5T4T3T2T1 169/0113/121T1169/0223/11 T2412/0331 T3142/021 T4108/01 T5CR=06/0 نسبت سازگاری جدول 4-24- ارزیابی عوامل داخلی (IFE) عوامل داخلیوزنرتبهامتیاز وزنینقاط قوتS1- معماری مناسب برخی از مراکز059/02118/0 S2-... متن کامل

C8- تأثیر مراکز در تغییر شیوه ی زندگی0.2860.1430.1430.1430.2860.00 C9- تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در تغییر شیوه زندگی0.2130.1210.1210.1210.4250.01 C10-... متن کامل

، ابوهریره، کعب، کعبالاحبار

آیا این نوعی گرفتن دستور عملی نیست؟ آیا گرفتن دستور از شخصی چون ابوهریره جای شگفتی ندارد؟ در موارد متعدد ابوهریره و ابنعباس در مورد مردی که همسرش را قبل از ازداواج سه طلاقه کرده... متن کامل

، اهلکتاب، کعب، صحابه

نمیدادند؛ آنها با دستگاه حکومتی و با روش اجرای احکامِ دینی که حکام در میان مردم داشتند با مشکل مواجه شده و به صراحت اعلام مخالفت میکردند و این ابراز مخالفتهای بی پرده، منجر به شهادت... متن کامل

زید، ، پیامبر(، روایات

قرار گیرد و جواب او مورد پذیرش واقع شود و سایر کاتبان وحى ساکت بنشینند و از فردی با چنین سابقهای تبعیت کنند. علماى رجال سنى، همگى ابنمسعود را مى ستایند، بنابراین جا دارد در سخن او... متن کامل

ابوهریره، کعب، ، کعبالاحبار

ابوهریره خلوت گزینی های بسیاری با کعبالاحبار داشته233 و از شاگردان او محسوب میشود. ابوریه در این خصوص آورده است، از زمانی که ابوهریره فرمانداری بحرین را پذیرفت کعبالاحبار او را... متن کامل