پایان نامه درباره ارزیابی عملکرد و کشور ایران

جدول 4- 3 پارامترهای موردنظر برای تفکیک قابهای با مود زوال مفصل پلاستیک و حدود آنها 99جدول 4- 4 فضاهای بررسی شده برای تفکیک و میزان خطای آنها برای دستهبندی قابها 113فصل اولمقدمه1-1-... متن کامل

مقاله درمورد میراث فرهنگی و باستان شناسی

2-نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآبکنوانسیون 2001حاوی ضمیمه ای تحت عنوان ((قواعد))است که به میراث فرهنگی درج شده است وطبق مادۀ 33کنوانسیون ،این سند ضمیمه جزءلاینفک است.بر اساس قواعد... متن کامل

مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته و حقوق بین الملل

در مورد ضمانت اجرای مقررات کنوانسیون نمایندۀ بعضی کشورها همچون ایران پیشنهاد می کردند که کنوانسیون خود اجرا باشد ومکانیزمی برای مجازات در کنوانسیون پیش بینی شود.برخی هم پیشنهاد می... متن کامل

مقاله درمورد میراث فرهنگی و باستان شناسی

کلیۀ فعالیتهای اولیه ضروری را انجام وهدایت کرده یا مجوزهای لازم را در آن خصوص صادر می کند. دولت هماهنگ کننده به نام کلیه دولتهای عضو عمل می کند ضمن آنکه توجه خاصی به حق اولویت دولتی... متن کامل

مقاله درمورد الحاق به کنوانسیون و حقوق بین الملل

علاوه بر این هر دولت می تواندهنگام تنفیذ ،پذیرش،تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمان پس از آن اظهار نماید که این مقررات در مورد آن دسته از آبهای داخلی که دارای مشخصه دریایی... متن کامل

مقاله درمورد کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد

2-چکیدۀ کنوانسیون: کنفرانس عمومی سازمان آموزشی ،علمی وفرهنگی ملل متحد درسی ویکمین اجلاس خود با تایید اهمیت میراث فرهنگی زیرآب به عنوان بخش جدایی ناپذیر از میراث فرهنگی بشری وعاملی... متن کامل

مقاله درمورد سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی

به هر حال در زمینه حمایت از میراث فرهنگی اصول کلی در سطح حقوق عرفی شکل گرفته یا در حال شکل گیری است که از جمله این موارد میراث فرهنگی زیر آب است. فصل سومکنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت... متن کامل

مقاله درمورد حقوق بین الملل عرفی و رویکردهای مطالعه

کنوانسیون 1982به دولتهای عضو بر منابع طیعی واقع در فلات قاره آنها حقوق حاکمه(مادۀ77)وصلاحیت تنظیم تحقیقات علمی دریایی در آن منطقه را (ماده246)اعطاء می کند.از آنجاییکه معنای واژگان (منابع... متن کامل

مقاله درمورد کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد

در مادۀ 1 منشور،تحت عنوان اصول بنیادین ،حفاظت از آن میراث در محل وقوع آنها به عنوان نخستین گزینه برای حفاظت از آنها ،تشویق دسترسی عمومی به آن میراث و به کارگیری فنون غیر مخرب... متن کامل

مقاله درمورد سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی

مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم)در سال های اخیر پدیدۀ جدیدی در جامعۀ بین الملل شکل گرفته است که حقوق نرم (soft) نامیده... متن کامل