تحقیق درمورد همبستگی پیرسون و دختران نوجوان

28 هرمزگان 74/9 72/4 27/17 29 همدان 17/9 88/2 33/2030 یزد 18/9 22/6 73/15منبع: محاسبات نگارنده شکل 5-5 توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان 19-10 ساله در مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری 13855-2- آمار استنباطی و... متن کامل

تحقیق درمورد چهارمحال و بختیاری و استان خراسان جنوبی

منبع: محاسبات نگارنده شکل 5-1 توزیع فضایی درصد کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری 1385از بین کل زنان حداقل یکبار ازدواج کرده در مناطق مختلف کشور، تعدادی از این زنان در سنین... متن کامل

تحقیق درمورد آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

ماخذ: (همان، 1390: 8-7)4-9-2- متغیر وابستهنرخ ازدواج زنان نوجوان: درصد زنان ازدواج کرده 19-10 ساله به مجموع زنان حداقل یکبار ازدواج کرده. میزان فرزندآوری زنان نوجوان (میزان باروری ویژه گروه... متن کامل

تحقیق درمورد سیستم اطلاعات جغرافیایی و خودهمبستگی فضایی

4-3- ابزار جمع آوری داده ها دادههای مورد بررسی و سنجش، دادههای سرشماری سال 1385 است که از دادههای مرکز آمار ایران گرفته شده است و در قالب فایل اکسل برای بررسی و تحلیل آماده شدهاند. 4-4-... متن کامل

تحقیق درمورد ارتقاء منزلت اجتماعی و نظریه های اجتماعی

بنابراین، در بررسی پدیدهی اجتماعی – جمعیتی مانند الگوی سنی ازدواج در یک جامعهی در حال گذار، علاوه بر فرایند نوسازی و متغیرهای نشانگر آن مانند شهرنشینی، سطح سواد و تحصیلات و اشتغال... متن کامل

تحقیق درمورد هرگز ازدواج نکرده و ساختارهای اجتماعی

3-تغییر روابط خانواده و هزینهآور شدن فرزندان به علت اینکه جامعه از والدین انتظار حمایت از فرزندان را به عنوان سرمایههای آینده جامعه دارد. 4-آموزش، سرعت تغییرات فرهنگی را افزایش... متن کامل

تحقیق درمورد مناطق روستایی و دختران نوجوان

3-2- چارچوب نظری تحقیقچارچوب نظری پژوهش در واقع، دیدگاه یا نقطه نظری است که در مطالعه یک موضوع خاص مورد استفاده قرار میگیرد و ارزش آن در این است که به مطالعه موضوع مورد نظر ساختار... متن کامل

تحقیق درمورد پایگاه اقتصادی و اجتماعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون

اقبالیان (1385) در مقالهی با عنوان “برررسی عوامل مرتبط با کم وزنی هنگام تولد” با روش توصیفی – مقطعی روی 1500 نوزاد متولد سال 84-1383 در بیمارستان فاطمیه، به دنبال عوامل مرتبط با وزن... متن کامل

تحقیق درمورد استقلال و خودمختاری و ساختارهای اجتماعی

نیامونگو (2006) در تحقیق خود با عنوان “مهمترین عوامل موثر بر سن اولین ازدواج” به بررسی این عوامل در یکی از استانهای کشور کنیا پرداخته است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که سطح... متن کامل

تحقیق درمورد قانون حمایت خانواده و مدل تحلیل مسیر

و سایر گروههای تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری 1385 103شکل 5-17 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس... متن کامل