بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۳۹

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون در ۱۱ مولفه، صفر و در حد استاندارد است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از ICT در

Read More

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۱۳

۴ –مستندسازی.[۳۱]ارزیابی عملکرد تعیینکنندهی هدف و چگونگی رضایتفردی، نیازهای توسعهای یا نیازهای مدیریتی و سازمانی خواهد بود (کورال[۳۲] ، ۲۰۰۹).هاروی وبوین[۳۳] اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد را

Read More