دانلود پایان‌نامه ارشد c (2588)

7. موضوع این تحقیق جنبه تئوری قابل قبولی دارد، در ضمن کاملاً عملی بوده و در مدت زمان کوتاهی قابل اجرا می‌باشد.
8. هزینه انجام این تحقیق در برابر دستاوردهای حاصل از آن ناچیز است.
1-3. اهداف طرح
1-3-1. هدف اصلی طرح
تعیین فراوانی بیضه ی نزول نکرده و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران ( 1392)
1-3-2. اهداف فرعی طرح
1. تعیین فراوانی بیضه ی نزول نکرده در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران در سال 1392.
2. تعیین ریسک فاکتورهای بیضه ی نزول نکرده در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران در سال 1392.
3. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب حاملگی های با پاریتی های مختلف و تعیین همراهی این دو متغیر.
4. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های سنی مادران و تعیین همراهی این دو متغیر.
5. تعیین میانگین سن مادران در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
6. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های سنی پدران و تعیین همراهی این دو متغیر.
7. تعیین میانگین سن پدران در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
8. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پره اکلامپسی و تعیین همراهی این دو متغیر.
9. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب دیابت حاملگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
10. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های وزن هنگام تولد و تعیین همراهی این دو متغیر.
11. تعیین میانگین وزن هنگام تولد در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
12. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های سن حاملگی در زمان تولد و تعیین همراهی این دو متغیر.
13. تعیین میانگین سن حاملگی در زمان تولد در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
14. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب زایمان دوقلویی و تعیین همراهی این دو متغیر.
15. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پرزنتاسیون و تعیین همراهی این دو متغیر.
16. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب نوع زایمان و تعیین همراهی این دو متغیر.
17. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های شاخص توده بدنی مادر و تعیین همراهی این دو متغیر.
18. تعیین میانگین شاخص توده بدنی مادر در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
19. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف مسکن در طول حاملگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
20. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب ناهنجاری مادرزادی و تعیین همراهی این دو متغیر.
21. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب درمان نازایی در مادران و تعیین همراهی این دو متغیر.
22. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب شغل و تعیین همراهی این دو متغیر.
23. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف سیگار و تعیین همراهی این دو متغیر.
24. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب سابقه خانوادگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
25. تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف اپیوم در مادر و تعیین همراهی این دو متغیر.
1-3-3. اهداف کاربردی طرح
تعیین عوامل مؤثر بر بروز کریپتورکیدیسم و تلاش برای حذف فاکتورهای قابل تغییر می تواند منجر به کاهش شیوع این بیماری در جامعه گردد، که در نهایت نتیجه آن کاهش هزینه ها و ارتقای سلامت جامعه است.
1-4. فرضیات یا سؤالات پژوهش
1. میزان فراوانی کریپتورکیدیسم در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزاکوچک خان و ضیاییان در سال 1392 چقدر است؟
2. آیا بین متغیرهای کیفی مطالعه (از قبیل شغل مادر، سابقه مصرف سیگار یا اپیوم در مادر، سابقه خانوادگی کریپتورکیدیسم، سابقه مصرف مسکن یا داروهای استروئیدی توسط مادر، سابقه عفونت یا تب در زمان حاملگی، ناهنجاری های دیگر، نوع زایمان، پرزنتاسیون زایمان، سابقه نازایی و درمان برای آن و …) و بروز کریپتورکیدیسم همراهی وجود دارد؟
3. آیا میانگین متغیرهای کمی مطالعه (از قبیل سن مادر، سن پدر، وزن هنگام تولد، سن حاملگی هنگام تولد، شاخص توده بدنی مادر و …) بین دو گروه با کریپتورکیدیسم و بدون کریپتورکیدیسم متفاوت است؟
4. کدامیک از متغیرهای مورد بررسی از عوامل خطر بروز کریپتورکیدیسم هستند؟
فصل 2. بررسی متون
2-1. مقالات انگلیسی
در سال 2004، Boisen و همکاران (44) با در نظر گرفتن تفاوت گزارش شده در میزان سرطان بیضه و کیفیت سمن بین دو کشور فنلاند و دانمارک و با توجه به اینکه بیضه نزول نکرده عامل خطری برای این وضعیت هاست، مطالعه ای با هدف تعیین شیوع کریپتورکیدیسم مادرزادی در این دو کشور طراحی کردند. تعداد 1068 پسر دانمارکی و 1494 پسر فنلاندی در دوران حاملگی وارد این مطالعه شدند. همچنین داده های شیوع از تمامی نوزادان در بیمارستان مرکزی دانشگاهی Turku واقع در فنلاند (شامل 5798 نفر در بین سال های 1997 تا 99) ثبت شدند. شیوع کریپتورکیدیسم در زمان تولد در دانمارک 9.0% و در فنلاند 2.4% بود. در سه ماهگی میزان شیوع به ترتیب برابر با 1.9% و 1.0% بود. تفاوت قابل توجه جغرافیایی پس از تطابق از نظر عوامل مداخله گر (زون تولد، سن جاملگی، وزن کم هنگام تولد، سن مادر، پاریته، نوع زایمان) نیز وجود داشت. میزان شیوع در دانمارک به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مقداری بود که 40 سال پیش گزارش شده بود. محققان چنین نتیجه گرفتند که با وجود فاکتورهای ژنتیک ممکن است دلیل تفاوت های جغرافیایی باشند، افزایش مشکلات سلامت تولیدمثلی در دانمارک را می توان احتمالاً با فاکتورهای محیطی مانند عوامل مختل کننده اندوکرین و سبک زندگی توضیح داد.
Barthold و همکاران (13) در سال 2003 طی مطالعه ای مروری، به بررسی شیوع، اهمیت و اتیولوژی احتمالی بیضه نزول نکرده و صعود بیضه (کریپتورکیدیسم اکتسابی) با ارزیابی مطالعات پیشین پرداختند. نتایج بررسی آن ها حاکی از عدم افزایش بروز کریپتورکیدیسم مادرزادی در پسران ترم در زمان تولد (2 تا 4 درصد) و در سن 1 سالگی (تقریباً 1 درصد) در طی چند دهه اخیر بود. خطر صعود بیضه در مواردی که یک بیضه به طور قابل توجهی رتراکتایل است، تا 50% افزایش می یابد. محققان چنین بیان کردند که با پایش نزدیک پسران کم سن و سال، صعود بیضه خودبخودی از موقعیت اسکروتال به موقعیت سوپرااسکروتال را می توان در زمان مناسب مشاهده نمود. بیماران با بیضه های رتراکتایل در خطر بالاتری برای کریپتورکیدیسم اکتسابی هستند و باید تا زمان بلوغ تحت پایش سالیانه قرار گیرند.
در مطالعه Abdullah و همکاران (51) در سال 2006، محققان با توجه به منازعه بر سر این موضوع که شیوع کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس در حال افزایش است، به ارزیابی شیوع این دو اختلال در ناحیه شمالی انگلیس بین سال های 1993 تا 2000 پرداختند. شیوع کریپتورکیدیسم برابر بود با 7.6 در هر 1000 نوزاد پسر زنده و شیوع هیپوسپادیازیس برابر بود با 3.1 در هر 1000 نوزاد پسر. میزان ارکیدوپکسی برای پسران 0 تا 4 ساله و پسران 5 تا 14 ساله به ترتیب برابر 1.8 و 0.8 در هر 1000 نوزاد پسر بود. گرایش قابل توجهی در کاهش اعمال تصحیح کریپتورکیدیسم به میزان 0.1 در هر 1000 نوزاد پسر زیر 5 سال در هر سال بوده است. محققان چنین نتیجه گرفتند که کاهش قابل ملاحظه ای در شیوع تصحیح جراحی کریپتورکیدیسم وجود داشته که می تواند نشانگر کاهش شیوع این اختلال یا کاهش میزان مداخله جراحی باشد.
در سال 2005، Preiksa و همکاران (52) به بررسی شیوع کریپتورکیدیسم مادرزادی در لیتوانی پرداختند. تعداد کل 1204 پسر متولد شده در یک بیمارستان در اولین روزهای پس از تولد معاینه شدند. پسران کریپتورکید 1 سال بعد نیز دوباره معاینه شدند. شیوع کریپتورکیدیسم در زمان تولد 5.7% بود. کریپتورکیدیسم با وزن هنگام تولد پایین، تولد پیش از موعد و سایر ناهنجاری های مادرزادی ژنیتال همراهی داشت. ارتباطی بین کریپتورکیدیسم در زمان تولد و سن مادر، ترتیب تولد یا نوع زایمان مشاهده نشد. شیوع کریپتورکیدیسم مادرزادی در یک سالگی 1.4% بود. محققان شیوع کمتر کریپتورکیدیسم در زمان تولد در بین پسران لیتوانیایی نسبت به دانمارکی ها (9.0%) یافتند در حالی که این مقدار شیوع بیشتر از فنلاندی ها (2.4%) بود. محققان انتظار داشتند که شیوع در لیتوانی و فنلاند شبیه هم باشد، چون دیگر علائم سندرم دیس ژنزی بیضه (بروز سرطان بیضه و کیفیت سمن) در بین دو کشور مشابه است.
در مطالعه Jensen و همکاران (53) در سال 2007، محققان با در نظر گرفتن این نکته که مصرف سیگار توسط مادر در زمان حاملگی عامل خطری برای شمارش پایین اسپرم و سرطان بیضه است، و با توجه به این که این اختلالات با کریپتورکیدیسم همراهی دارند، به بررسی ارتباط کریپتورکیدیسم با مصرف سیگار توسط مادر در زمان بارداری پرداختند. محققان از اطلاعات اکسپوژر زمان حاملگی و اطلاعات زایمانی 5715 پسر که در بین سال های 1984 تا 1987 جمع شده بود، استفاده کردند. در طول پیگیری 16 تا 19 ساله، 270 مورد کریپتورکیدیسم تشخیص داده شده و 185 مورد از این پسران تحت ارکیوپکسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که اگر مادر روزانه 10-19 سیگار کشیده باشد سهم (ratio) خطر تشخیص کریپتورکیدیسم نسبت به مادران غیرسیگاری برابر با 1.1 و این سهم برای مادرانی که 20 سیگار در روز یا بیشتر کشیده باشند نسبت به مادران غیرسیگاری برابر با 2.3 بود. سهم خطر برای ارکیوپکسی به ترتیب برابر با 1.4 و 1.8 بود. محققان چنین نتیجه گرفتند که خطر کریپتورکیدیسم با مصرف 10 سیگار یا بیشتر در روز توسط مادر در زمان حاملگی افزایش می یابد.
در سال 2004، Pierik و همکاران (54) مطالعه ای مورد شاهدی برای ارزیابی عوامل خطر محیطی کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس با تمرکز بر اختلال گرهای اندورکرین در رژیم غذایی و شغل والدین انجام دادند. در این مطالعه، درون کوهورتی به اندازه 8698 نوزاد پسر انجام شد و محققان 78 مورد کریپتورکیدیسم و 56 مورد هیپوسپادیازیس را با 313 شاهد مقایسه کردند. نتایج نشان دادند که مواجهه والدین با آفت کش ها با کریپتورکیدیسم همراهی دارد (OR=3.8). شغل مادر، تغدیه و سبک زندگی با هیچ یک از دو ناهنجاری همراهی نداشت. هر دو ناهنجاری با سلامت پایین مادر، سطح پایین تحصیلات مادر و ترکیه ای بودن والدین همراهی داشتند. کوچک بودن نوزاد نسبت به سن حاملگی عامل خطری برای هیپوسپادیازیس و تولد پیش از موعد عامل خطری برای کریپتورکیدیسم بود. با توجه به همراهی قابل توجه مواجهه والدین با آفت کش ها و کریپتورکیدیسم و همراهی مصرف سیگار با هیپوسپادیازیس در نوزادان پسر، محققان پیشنهاد کردند که مطالعات بعدی تأثیر مواجهه والدین را به عنوان عامل خطر کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس بررسی کنند.
مطالعه ای مورد شاهدی در سال 2002 توسط Biggs و همکاران (55) در ایالت واشنگتن برای بررسی ویژگی های مادری، پدری و مربوط به زایمان همراه با کریپتورکیدیسم در زمان تولد طراحی شد. بر اساس داده های بیمارستانی بین سال های 1986 تا 1996، تعداد 2395 مورد (0.6٪) کریپتورکیدیسم شناسایی شد و به ازای هر مور 4 شاهد (تعداد 9580) به صورت تصادفی انتخاب شد. ویژگی های شیرخواری که با کریپتورکیدیسم همراهی داشتند عبارت بودند از وزن کم هنگام تولد (OR=1.5)، اندازه کوچک نسبت به سن حاملگی (OR=1.9) و تظاهر بریچ (OR=1.7). علاوه بر کریپتورکیدیسم، احتمال داشتن ناهنجاری مادرزادی دیگر (OR=3.7)، به ویژه مالفورماسیون گوارشی (OR=6.8) یا ادراری-تناسلی (OR=4.1) نیز بیشتر بود. ویژگی های مرتبط با مادر و حاملگی همراه با کریپتورکیدیسم عبارت بودند از نولی پاریته (OR=1.2)، مصرف سیگار توسط مادر در حاملگی (OR=1.2) و برخی عوارض حاملگی شامل: الیگوهیدرآمنیوس (OR=1.8)، ناهنجاری جفت (OR=1.3) و هیپرتانسیون ناشی از حاملگی (OR=1.6). با محدود کردن آنالیزها به نوزادان ترم odds ratio های مشابه به دست آمد. محققان چنین نتیجه گرفتند که عوامل مؤثر بر رشد و تکامل جنین می توانند خطر کریپتورکیدیسم را افزایش دهند.
در سال 1999، Akre‌ و همکاران (34) در مطالعه ای به بررسی عوامل خطر مؤثر در بروز کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس پرداختند. در این مطالعه 2782 پسر تحت عمل جراحی برای کریپتورکیدیسم و تعداد 1220 پسر تحت عمل جراحی برای هیپوسپادیازیس به عنوان مورد و 5 پسر شاهد به ازای هر مورد به صورت تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که هم کریپتورکیدیسم و هم هیپوسپادیازیس به طور مثبتی با وجود دیگر مالفورماسیون های مادرزادی و به طور معکوسی با پاریته مادر رابطه دارند. شواهدی مبنی بر اینکه کوچک بودن نسبت به سن حاملگی و تولد پیش از هفته 33 اثر افزاینده در بروز کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس دارند. محققان چنین نتیجه گرفتند که اتیولوژی های این دو وضعیت نسبتاَ مشترک هستند.
در مطالعه Weidner و همکاران (35) در سال 1999 محققان عوامل خطر کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس را ارزیابی کردند. در این مطالعه 6177 پسر مبتلا به کریپتورکیدیسم، 1345 پسر مبتلا به هیپوسپادیازیس و 23273 پسر شاهد در دانمارک وارد شدند. نتایج مطالعه نشان داد که بروز همزمان کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس شایع تر از میزان مورد انتظار بود. خطر کریپتورکیدیسم و هپوسپادیازیس با کاهش وزن تولد مستقل از سن حاملگی افزایش می یافت. خطر کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس با کاهش پاریته افزایش می یافت. محققان نتیجه گرفتند که وزن تولد تعیین کننده اصلی کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس است.
2-2. مقالات فارسی
فهیمه کاظمی راشد و همکاران (56) در بررسی خود نشان داند که کریپتورکیدیسم شایعترین اختلال دستگاه تناسلی است که در کودکی تحت بررسی قرار می گیرد. درک زمینه این اختلال از نظر هورمونال و مولکولار و ژنتیکی برای درمان آن حیاتی بوده و روند درمان و پیشگیری را موثرتر می سازد. این مطالعه برای بررسی بروز نهان خایگی در افراد خانواده بیماران مبتلا به این عارضه طراحی و انجام شده است. 1410 نفر از اقوام بیماران مبتلا به نهان خایگی که بین سالهای 1386- 1384 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تحت درمان قرار گرفته بودند از نظر وجود نهان خایگی بررسی شدند و اطلاعات آنها مورد آنالیز قرار گرفت. در 1410 نفر از اقوام بیماران مبتلا به نهان خایگی ابتلا به میزان 107 مورد نهان خایگی دیده شد (5/7%). با توجه به میزان بروز این بیماری در منطقه آذربایجان که در مطالعات قبلی 1.35٪ برآورده شده است میزان بروز فامیلی این بیماری 6/5 برابر بیشتر است.
دکتر منوچهر قربانپور و همکاران (57) در مطالعه خود بیان کردند که کریپتورکیدیسم شایعترین ناهنجاری تولد در پسران است که شیوع آن در شیرخواران ترم 2-5 % می باشد. این ناهنجاری با افزایش شیوع سرطان بیضه و نازایی و نیز فتق، پیچش بیضه و تنش روانی همراه است. جراحی روش اصلی درمان برای این ناهنجاری است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی درمانی اورکیوپکسی لاپاراسکوپیک در درمان بیضه های نزول نیافته غیرقابل لمس صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی مقطعی 40 بیمار با بیضه غیرقابل لمس که تحت اورکیوپکسی لاپاراسکوپیک در بیمارستان اکباتان همدان، از تیر ماه 1385 تا آذر ماه 1387 قرار گرفتند، ارزیابی شدند. بیماران بعد از جراحی و 3 ماه بعد از آن بر اساس پاسخ دهی به درمان و آتروفی بیضه مورد پیگیری قرار گرفتند. میانگین سن بیمـاران 16/12±19سال بود. 13 بیمار در ارزیابی لاپاراسکـوپیک فاقـد یک بیضه بودند و در 6 بیمار بیضه ها در کانال اینگـوینال قـرار داشت که این افـراد از مطالعه کنار گذاشته شدند. 17 بیمـار با اورکیوپکسی لاپاراسکوپیک در 1 مرحله درمان شدند، درحالیکـه 4 بیمار تحت اورکیـوپکسی فاولـر-استفانس در 2 مـرحله قـرار گرفتند. شانس موفقیت برای درمان 100% محاسبه شد. اورکیوپکسی لاپاراسکوپیک یک روش مطمئن و ایمن در درمان بیضه های نزول نیافته غیرقابل لمس می باشد(23).
علی رضا حاکمی و همکاران (58) در مطالعه خود اظهار کردند که کریپتورکیدیسم یکی از شایع ترین مشکلات مادرزادی اورولوژیک در مردان میباشد که باعث افزایش ناباروری، پیچ خوردگی بیضه و تومورهای بیضه می شود. لذا با شناخت خطر عوامل آن ممکن است بتوان از عوارض این بیماری جلوگیری نمود. شناسایی عوامل موثر در بروز کریپتورکیدیسم در نوزادان این تحقیق یک مطالعه ی مورد- شاهدی می باشد. آزمودنی ها شامل 37 نوزاد مبتلا به کریپتورکیدیسم بودند، هم چنین40 نوزاد پسر سالم نیز به طور تصادفی به عنوان گروه شاهد مد نظر قرار گرفتند. هر دو گروه مورد و شاهد توسط محقق با پرسش نامه های یکسان و به صورت حضوری ارزیابی شدند و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSSو به وسیله تست کا اسکور بررسی شدند.میان کریپتورکیدیسم با فشار خون در طی بارداری (327/0=P)، عفونت مجاوری ادراری طی بارداری (162/0=P)، تولد زودرس (002/0=P)، تظاهر بریج جنینی (302/0=P) و وزن کم بدو تولد (0478/0=P) ارتباط معنی داری وجود داشت. گرچه پیشنهاد شده است که سن مادر، تب در سه ی ماهه اول بارداری، گروه خونی مادر، تولد به روش سزارین، فرزند اول بودن و دوقلویی از عوامل موثر در بروز این اختلال می تواند باشد، اما یافته ای مبنی بر تاثیر این عوامل در بروزکریپتورکیدیسم دیده نشد. در این مطالعه برای اولین بار نقش تحصیلات مادر و عفونت مجاوری ادراری طی بارداری با کریپتورکیدیسم بررسی شد و ارتباط معنی داری بین بروز کریپتورکیدیسم با آن در طی بارداری پیدا شد ولی هیچ ارتباطی بین تحصیلات مادر با کریپتورکیدیسم یافت نشد.
در مطالعه ای دیگر (59) بیان شده است که ارتباط میان کریپتورکیدیسم و سرطان بیضه از دیرباز مطرح بوده و به همین دلیل ترمیم آن در سنین پایین مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نظر به شدت مطالعات قبلی اکنون مورد قبول نیست و مسائل دیگری همچون سن مادر در هنگام تولد و خصوصیات ژنتیکی را در آن موثر می‌دانند، همچنین وجود میکرولیتیازیس و کریپتورکیدیسم نیز به همین شکل از گذشته مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر حسین محمودی و همکاران (60) نشان داده شده است که با توجه به میزان شیوع کریپتورکیدیسم، عوارض شناخته شده آن و عدم اطلاع از وضعیت آن در منطقه، به منظور تعیین خصوصیات مبتلایان به کریپتورکیدیسم، این تحقیق روی مراجعین به بیمارستان نقوی طی سالهای 81 و 82 انجام گرفت. تحقیق و طراحی مطالعه با استفاده از داده های موجود کلیه بیمارانی که با تشخیص کریپتورکیدیسم تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. خصوصیات مورد نظر از جمله سن، سمت مبتلا، موقعیت بیضه و عوارض بیماری مشخص و ارتباط سن فرد در زمان جراحی (کمتر و بیشتر از 5 سال) با بروز عوارض، توسط آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت. طی مدت مورد بررسی 50 بیمار واجد شرایط همراه با 54 بیضه نزول نکرده وجود داشت. میانگین سن بیماران 9 سال بود که 54 درصدشان بعداز 5 سالگی تحت درمان قرار گرفته بودند. بیضه های نزول نکرده 7/66درصد در موقعیت اینگوئینال، 1/24 درصد در موقعیت شکمی و 3/9 درصد مبتلا به آژنزی بودند. 23 بیمار (46%) دارای عارضه بودند که 2/52 درصد آتروفی، 1/39 درصد هرنی و 7/8 درصد هردو را شامل می شد. در موارد درمان شده بعد از 5 سالگی، بیمارانی که دارای عارضه بودند، 1/6 برابر بیشتر از بیماران فاقد عارضه بودند. تشخیص و مراجعه دیرهنگام این بیماران جدی و نگران کننده است. با توجه به عوارض شناخته شده بیماری، بررسی علل آن را توصیه مینماییم.
در مطالعه ای دیگر (61) نشان داده شده است که گزارشات پزشکی حاکی از آن است که در 75% نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم نزول بیضه در طول زمان خود به خود انجام می شود و در نتیجه ارکیوپکسی بایستی به تعویق بیافتد. در مقاله کنونی برای تعیین میزان این پدیده 1325 نوزاد مبتلا به نهان بیضگی بررسی و زمان پایین آمدن بیضه در آنان مورد مطالعه قرار گرفته است.
سعید اصلان آبادی و همکاران (62) در مطالعه خود بیان کردند که کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده از شایع ترین ناهنجاری های کودکان مذکر می باشد که در صورت عدم درمان به موقع و مناسب منجربه بروز عوارضی جسمی و روانی و حتی بدخیمی و عقیمی می شود. لذا تشخیص صحیح و درمان در زمان مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است.
فصل 3. مواد و روش ها
3-1. جدول متغیرها
ردیفعنوان متغیرنوع متغیرکمیکیفیتعریف علمی – عملینحوه
اندازه گیریمقیاسمستقلوابستهپیوستهگسستهاسمیرتبه‏ای1پره اکلامپسی**هیپرتنشن همراه با پروتئین اوری در حاملگیپرسشنامهدارد ندارد2دیابت حاملگی (GDM)**دیابتی که برای اولین بار در حاملگی تشخیص داده شودپرسشنامهدارد ندارد3وزن هنگام تولد **وزن نوزاد در هنگام تولد به گرمپرسشنامهعددی4سن هنگام تولد**سن داخل رحمی نوزاد هنگام تولدپرسشنامهعددی5پاریتی**به تعداد حاملگی های قبلی بالای 20 هفته اطلاق می شود.پرسشنامهعددی6زایمان دوقلویی **سابقه زایمان بیش از یک نوزاد در یک نوبتپرسشنامهدارد ندارد7سن مادر**تعداد سالهای گذشته از تولدپرسشنامهسال8سن پدر**تعداد سالهای گذشته از تولدپرسشنامهسال9پرزنتیشن**عضوی از بدن جنین که در کانال زایمانی جلو تر قرار می گیردپرسشنامهسفالیک بریچ10نوع زایمان**نحوه خروج جنین از رحمپرسشنامهنوع زایمان11چاقی مادر (BMI)**نسبت وزن به مجذور قد مادر هنگام زایمانپرسشنامهKg/m212درمان نازایی**استفاده از هر یک از روشهای درمان نازایی در این حاملگیپرسشنامهدارد ندارد13مصرف مسکن در طول حاملگی**سابقه مصرف یا عدم مصرف مسکنپرسشنامهدارد ندارد14ناهنجاری مادرزادی**سایر ناهنجاریهای موجود در نوزاد بجز کریپتورکیدیسم پرسشنامهدارد ندارد15شغل**شغل مادرپرسشنامهنوع شغل16مصرف سیگار**سابقه مصرف یا عدم مصرف سیگار در زمان حاملگیپرسشنامهدارد ندارد17سابقه خانوادگی**سابقه وجود کریپتورکیدیسم در خانواده پرسشنامهدارد ندارد18مصرف اپیوم**سابقه مصرف یا عدم مصرف اپیوم در زمان حاملگیپرسشنامهدارد ندارد19کریپتورکیدیسم**فقدان بیضه در محل طبیعی آنپرسشنامهدارد ندارد
3-2. نوع مطالعه
بررسی مقطعی (cross-sectional)
3-3. جمعیت مورد بررسی
نوزادان پسر متولد شده در بیمارستانهای دانشگاهی بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان واقع در شهر تهران
3-4. معیارهای ورود به مطالعه
– نوزادان پسر
– تولد زنده
– رضایت آگاهانه والدین برای شرکت در مطالعه
3-5. معیارهای خروج از مطالعه
– Still birth (مرده زایی)
– عدم رضایت والدین
3-6. حجم نمونه
با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه برای تخمین شیوع (فرمول زیر)، تعداد نمونه های لازم 1477 تعیین شد.
=0.05, d =0.01, p =0.04, Z1-a/2 =1.961150776

n =1477
شیوع کریپتورکیدیسم در شیرخواران ترم طبق رفرانس شماره (13)، 2-5 % می باشد.
3-7. مکان و زمان انجام مطالعه
این مطالعه در بیمارستانهای بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران در محدوده سال های 1392 تا 94 انجام شد.
3-8. روش جمع آوری داده ها
فرمی یک صفحه ای جهت ثبت یافته ها طراحی گردید (پیوست). داده ها توسط پژوهشگر وارد این فرم می شوند. به هر یک از بیماران یک شماره شناسایی اختصاص داده شد. داده های دموگرافیک (سن، جنس) و برخی از اطلاعات با استفاده از داده های بیمارستانی که مجوز دسترسی به آن ها گرفته شده بود، جمع آوری شدند. همچنین با استفاده از کارت مراقبت و پرونده بیمار، عوارض مادری حاملگی شامل دیابت شیرین حاملگی، پره اکلامسی، اکلامپسی، مال پرزنتاسیون جنین، زایمان زودرس و دیررس، نوع زایمان (زایمان طبیعی، زایمان با واکیوم و سزارین) ثبت می شود. عوارض جنینی از جمله وزن کم هنگام تولد و سن تولد جنینی نیز در فرم پر می شوند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-9. روش اجرای طرح
نمونه گیری به روش غیراحتمالی آسان و تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر انجام شد. تمامی نوزادان در روز اول یا دوم پس از تولد مورد معاینه قرار گرفتند. تکنیک معاینه و تعریف کریپتورکیدیسم مشابه با مطالعه کریپتورکیدیسم در مطالعه Boisen و همکاران (44) انجام شد: معاینه در بخش های postnatal در دمای اتاق نرمال (20 تا 24 درجه سانتی گراد) و در حالتی انجام شد که نوزاد پسر در موقعیت طاق باز قرار داشت. موقعیت بیضه پس از پایین آوردن بیضه تا دیستال ترین موقعیت در طول مسیر نزول طبیعی بدون اینکه قدرت کشش بالایی وارد شود، ثبت شد. موقعیت بیضه ها به این صورت طبقه بندی شد: نرمال (بیضه های اسکروتال نرمال یا رتراکتایل نرمال در این تعریف جای گرفتند)، نزول نکرده (بیضه های سوپرااسکروتال، پره اسکروتال، اینگوئینال و غیرقابل لمس).
نوزادان پسری که قبل از 37 هغتگی به دنیا آمده باشند پره ترم خوانده شدند. سن حاملگی (GA) با استفاده از معاینه سونوگرافیک در هفته حاملگی 18 تا 20 سنجیده شد. در باقی موارد، داده های آخرین دوره قاعدگی و همچنین نمره Dubowitz (63) پس از تولد برای تعیین سن حاملگی استفاده شد. حاملگی غیرطبیعی اینگونه تعریف شد: سفقط خودبخودی تهدیدکننده، مسمومیت بارداری، هیپوکسی جنینی، حاملگی چندقلویی یا ترکیبی از این حالات. وزن پایین هنگام تولد (LBW) به صورت وزن کمتر از 2500 گرم تعریف شد. از نمودار کشوری وزن تولد براساس جنسیت برای محاسبه اندازه کوچک نسبت به سن حاملگی (SGA) استفاده شد و وزن کمتر از 24% از اندازه پیش بینی شده SGA خوانده شد. اطلاعات بیشتر با استفاده از پرسشنامه به دست آمد که شامل اطلاعاتی راجع به شرایط کاری، مصرف سیگار و اپیوئید بود.
3-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات جمع آوری شده در برنامه SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از «آزمون مجذور کای» و «تست دقیق فیشر» به تناسب برای بررسی داده های کیفی (تفاوت نسبت ها)، و از «آزمون تی برای نمونه های غیر وابسته» برای بررسی داده های کمی استفاده شد. تأثیر عوامل خطر برای کریپتورکیدیسم مادرزادی با استفاده از odds ratio بیان شد که در همراهی با 95% حدود اطمینان به وسیله احتمال حداکثر شرطی تخمین زده می شود (64). مقادیر P کمتر از 05/0 از نظر آماری با اهمیت تلقی گردید.
3-11. ملاحظات اخلاقی
تمامی پروسیجرهای مطالعه بر طبق استانداردهای اخلاقی کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مطالعات انسانی و بیانیه هلسینکی در سال 1975 بازنگری شده در سال 2009 بود. این تحقیق هیچ گونه اثرات سویی بر روی افراد مورد مطالعه نداشته و اطلاعات کافی به افراد در مورد روند انجام مطالعه داده شد. فقط اطلاعات افرادی وارد مطالعه شد که رضایت به شرکت در مطالعه داشتند. چگونگی مطالعه برای والدین پسر شرح داده شد. به بیماران توضیح داده شد که در صورت عدم تمایل در هر زمان می توانند از مطالعه خارج گردند، خروج آن ها از مطالعه سبب محروم شدن آن ها از اقدامات تشخیصی و درمانی لازم نخواهد شد و سیر درمان آن ها ادامه خواهد یافت. همچنین شرح داده شد که آن ها هیچ هزینه اضافی جهت شرکت در مطالعه پرداخت نخواهند کرد. پس از ارائه توضیحات کافی و تمایل والدین به همکاری، فرم مذکور برای آنها پر شد. کلیه اطلاعات بیماران محرمانه باقی ماند. فرم رضایتنامه آگاهانه ضمیمه می باشد.
3-12. محدودیتهای اجرایی طرح و روش کاهش آنها
از محدودیتهای اجرای این طرح پرسش در مورد دادن اطلاعات شخصی خانواده شامل سابقه خانوادگی بود که پاسخ داده شده به آن به علت حساسیت خانواده یا شرم و حیا چندان واقعی نیست. جهت کاهش این مشکل، اهمیت ذکر صحیح اطلاعات شخصی از سوی بیمار در نتایج مطالعه و محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به آن به بیماران توضیح داده شد.
فصل 4. یافته ها
4-1. مقدمه
استفاده از آمار به ایجاد نظم در پدیده های تحت بررسی در تحقیق کمک قابل توجهی می نماید. در این فصل اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی از روی نمونه ها تنظیم، سپس با استفاده از آمار استنباطی و با توجه به سئوالات اصلی تحقیق، تحلیل شده است. این پژوهش به بررسی فراوانی بیضه ی نزول نکرده و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستانهای بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیائیان تهران (1392) در سال 1394 پرداخته است.
4-2. تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه
با استفاده از آمار توصیفی داده های مربوط به سئوالات پرسشنامه و سپس داده های استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بین 1350 نوزاد پسری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، تعداد 11 نفر (81/0 درصد) مبتلا به بیضه نزول نکرده بودند.