الدلاله الصوتیه

الفصل الأول : الکلیات والمفاهیم۱-۱-الکلیات ۴۱-۲-المفاهیم : ۷۱-۲-۱-اللغه ۷۱-۲-۲-الدلاله ۸۱-۲-۳-الأسلوبیه ۱۲ الفصل الثانی : الدلاله الصوتیه فی الدعاء۲-۱-القسم الاول:النظام... متن کامل

همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون

ی شود.جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیقواریانسانحراف معیارمدمیانگینمتغیر۰.۴۲۵۰.۶۵۱۳.۲۷۳.۲۶۸رضایتمندی۰.۵۰۳۰.۷۰۸۳.۲۵۳.۲۸۱سبک قانون گذار۰.۶۷۶۰.۸۲۲۳۳.۰۵۶سبک... متن کامل

نیازهای اجتماعی، تمایل به ترک شغل

انتظاراتی است که معلم از او دارد (استنبرگ، ۱۹۹۷)نظریه ها و مدلهای بسیاری برای توصیف سبکها طراحی و ارائه شدهاند. تمامی این نظریهها و مدلها بر این موضوع توافق دارند که تفاوتهای قابل... متن کامل

دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون همبستگی پیرسون

۲-۳-۳-۵ نظریه نیازها ۲۲۲-۳-۳-۶ نظریه هرزبرگ ۲۳۲-۳-۳-۷ نظریه هالند ۲۴۲-۳-۴ راههای ایجاد رضایت شغلی ۲۴۲-۳-۵ پیامدهای رضایت شغلی ۲۵۲-۳-۶ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ۲۶۲-۳-۶-۱ عوامل... متن کامل

(۱۰۰)، (درصد)

پادارند۳۷(۳/۲۰)۱۴۵(۷/۷۹)۱۸۲(۱۰۰)۰۲/۰۹۵/۱۱۵۲۰/۳-۰۸۳/۱ ندارند۲۰(۶/۱۱)۱۵۳(۴/۸۸)۱۷۳(۱۰۰) با توجه به اطلاعات جدول فوق، ۲۷۰ نفر از واحدهای مورد پژوهش پوست خشک و بدون تعریق، ۱۳۱ نفر(۹/۳۶?) رنگ... متن کامل

میانگین مجذورات، تحلیل عاملی تأییدی

سؤالهای مربوط به متغیرهای مدل دارای بار عاملی بالای ۰.۴ میباشند. * تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق شکل (۴-۵) تحلیل عاملی متغیرهای تحقیقضرایب بین سؤالات و متغیرهای تحقیق، ضریب استاندارد... متن کامل

ارزش ویژه برند، کیفیت ادراک شده

جمعیت‌شناختی، اهمیت استنباط شده از اطلاعات کشور مبداء موثر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بخش دوم این تحقیق، ارزیابی دانشجویان از کیفیت محصولات ۴ کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته... متن کامل

هایپوگلیسمی، ۳۱).

اختلال ترشح انسولین در دیابت نوع ۲ می شوند، ناشناخته اند(۳) ولی به نظر می رسد که عوامل ژنتیکی بر آنها نقش دارند(۲, ۳, ۳۲). توارث، نقش عمده ای در ایجاد دیابت نوع ۲ دارد. این نوع دیابت در... متن کامل

وفاداری به برند، ارزش ویژه برند

کرده اند(اوینگ، ۲۰۰۰: ۱۲۰).نتایج همچنین نشان می دهند که وفاداری به برند به مفهوم ارزش ویژه کلی برند بسیار نزدیک است (سالیناس و دیگران،۲۰۰۷: ۱۸۸). ایجاد وفاداری به برند در بازار امروز... متن کامل

ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری

کنند،در هنگام تصمیم گیری درباره محصول کجا تولید شود،حیاتی است(درودزنکو وجنسن،۲۰۰۹ : ۳۷۱).با توجه به این که کشور ما یکی از کشور های در حال توسعه می باشد، انجام پژوهش های گوناگون در... متن کامل