نمونه پایان نامه : رضایت کارکنان-خرید و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

می بخشد ،به عبارت دیگر تعریف عملیاتی “مشخص ساختن فعالیت هایی است که محقق در اندازه گیری یا دستکاری متغیر انجام می دهد تا راهنمای کاوش قرار گیرد “(کرلینجر ،پیشین :65).
3-2:روش تحقیق
بدون شک هر تحقیق با توجه به ماهیت اهداف و اطلاعات آن نیازمند بکارگیری روش خاص تحقیق است . تحقیق حاضر تحقیقی پیمایشی خواهد بود. “پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف، از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سئوال”( بیکر، 1377 : 20 ).
” ویژگی های بارز پیمایش عبارتند از شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها. مشخصه پیمایش مجموعه ساختمند یا منظمی از داده ها است که دواس آنرا ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامد”( دواس ،1382: 14 ). پیمایش در پی آن است تا به خصوصیات مجموعه ای که از تک تک موارد جمع آوری شده تشکیل می شود ، دست یابد و آن را توصیف کند.
3-3 :تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
(3-3-1) تعریف نظری و عملی متغیر وابسته تحقیق
رضایت شغلی،مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار(موافق و مخالف)است که کارکنان باآن احساس ها به کار خودمی نگرند.رضایت شغلی،یک احساس نسبی خوشی یا درد است که از اندیشه های عینی و نیت های رفتاری جداست. محیطی که فرد در آن مشغول کار است ، در وی نگرش های مثبت و منفی نسبت به اوضاع و ابعاد مختلف کارش ایجاد می کند . رضایت شغلی ، به آن دسته از نگرش های مثبت و مطلوب شخصی کارکنان اطلاق می شودکه درقول یاعمل وی بروز و ظهور می کند.

“فیشر و هانا رضایت‏شغلى را عاملى درونى مى‏دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرایط اشتغال مى‏انگارند یعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمین کند او از شغلش راضى است. در مقابل، چنانچه‏ شغل‏ موردنظر رضایت‏ و لذت ‏مطلوب را به ‏فرد ندهد، در این‏ حالت او از کار خود مذمت مى‏نماید و درصدد تغییر آن برمى‏آید”( شفیع‏آبادى، 1376: 123).
رضایت‏شغلى‏ مفهومى ‏پیچیده و چند بعدى است و با عوامل روانى، جسمانى و اجتماعى ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت‏شغلى نمى‏شود، بلکه ترکیب معینى از مجموعه عوامل گوناگون سبب مى‏گردد که شاغــل در لحظه معینى از زمان، از شغلـش احساس رضایت کند و به خود بگـوید که از شغلش ‏راضى‏است و از آن لذت ‏مى‏برد . لوی گاربو و مونت مارکوت این تعریف را ارائه می دهند :
رضایت شغلی ارزیابی فرد نسبت به گذشته و اینکه انتخاب همـین شغل در آینده نیز بهتـرین گزینه اسـت .کارمند از میزان مطلوبیت کاری که تجربه می کـند گزارش نمی دهد بلـکه در این زمینـه قضاوت میکند که اگر مجددا بخـواهد شغلی انتخاب کند شغـل فعلی را انتـخاب می کند یا نه.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحقیق حاضر برای سنجش و اندازه گیری رضایت شغلی گویه هایی هم چون رضایت از ارزش مادی شغل (حقوق دریافتی) ، رضایت از شغل تا حدی که وظایف شغلی فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم آورد ، رضایت از روابط انسانی و مشارکت با همکاران در محیط کار ،رضایت از برآورده شدن انتظارات مادی و غیر مادی توسط شغل ،جلب رضایت کارکنان و رضایت از کار در روزنامه همشهری روی طیف پنج نمره ای لیکرت نمره گذاری و در سطح فاصله ای سنجیده شد .
(3-3-2) تعریف نظری و عملی متغیر های مستقل تحقیق
3-3-2-1 :کنترل بر کار
تعریف نظری :کنترل بر کار ، یعنی میزان آزادی فرد برای تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام فعالیت های شغلی خویش ، از رهگذر مشارکت در فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری ها .
تعریف عملی :”بر اساس معرف های مذکور گویه هایی همچون علاقه،تخصص ،شناخت شغل ،مفید بودن، احساس مسئولیت ،شرایط روحی و جسمی ،خلاقیت و امکان پیشرفت ،سختی کار و تغییرشغل ساخته و روی طیف پنج نمره ای لیکرت نمره گذاری و سنجیده شد”(یعقوبی پیشین :67)
3-3-2-2:عدالت توزیعی
تعریف نظری :”عدالت توزیعی ، اشاره دارد به نگرش شخص در مورد منصفانه و عادلانه بودن دستمزدها ، مزایا و در مقابل آنچه که وی در محل کار ارائه می کند و آنچه برای شغل خود سرمایه گذاری کرده است . متغیر عدالت توزیعی ، با دومعرف عمده می تواند سنجیده شود : یکی درآمد شغلی و دیگری حقوق و مزایا” (هومن ،پیشین :98).
تعریف عملی :بر اساس معرف های مذکور ، گویه هایی همچون درآمدهای شغلی (تأمین مخارج زندگی ،تناسب با شرایط سخت کاری ،رضایت از دریافتی ،عادلانه بودن حقوق ،امکان پس انداز ) و حقوق مزایا (منصفانه بودن حق مأموریت ها ،اضافه کاری ،پاداش مادی ،شرایط وام های مسکن و اضطراری ) ساخته می شود .
3-3-2-3:انتظارات شغلی
تعریف نظری :انتظارات شغلی به احساس فرد در مورد میزان برآورده شدن خواسته ها و آرزوهای شغلی فرد اشاره دارد . برای سنجش برآورده شدن انتظارات شغلی دو بعد در نظر گرفته می شود که یکی اشاره به برآورده شدن انتظارات مادی دارد و دیگری مربوط به ارضاء نیازهای روحی و روانی فرد از ناحیه شغل خود می باشد .
تعریف عملی “:براساس معرف های مذکور ، گویه هایی همچون خدمات رفاهی مانند مجتمع رفاهی شمال آباد ،هتل های طرف قرارداد مشهد و…،خدمات درمانی ،سرویس غذایی ،سرویس رفت و آمد ،امکانات ورزشی ،شرایط فیزیکی کار می باشد
3-3-2-4:تعهد سازمانی
تعریف نظری :تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی است که در خلال آن فرد کارکُن خود را با جو ،اهداف و ارزش های سازمان مربوطه ، همانند سازی می کند .
تعریف عملی:براساس معرف های مذکور ،گویه هایی همچون عزل و نصب ها ،ترفیعات ،انتخاب کارکنــان نمـونه ،دوره های آموزشـی ،توجه به سلامـت و ایمنـی کارکنان ،مشارکــت آن ها در تصمیم گیری ها ،ارائه اطلاعات واحساس یگانگی افراد با دیگر کارکنان ساخته می شود .
3-3-2-5: نحوه سرپرستی
تعریف نظری : بطور سنتی ، سرپرستی به عنوان یک بعد مهم شغلی مطرح شده است ، هر چند گزارش های کارکنــان نشان می دهد که اهــمیت آن ، کمتر از ارتباط های همــکاران است (یعقوبی ،پیشین :96) .
تعریف عملی:” نحوه مدیریت و سرپرستی و رضایت از این بعد بر طبق میزان توانایی مدیر، در ارائه راهنمایی های فنی و آموزشی به کارکنان و میزان حسنه بودن روابط با آنان سنجیده خواهد شد
3-3-2-6: همکاران شغلی
تعریف نظری: رضایت از همکاران شغلی ، بیانگر رضایت از توانایی ها و مهارت های همکاران در انجام وظایف شغلی شان و نیز حمایت های اجتماعی آنان از فرد کارکن می باشد .
تعریف عملی :رضایت از همکاران شغلی ، با میزان تجربه و آگاهی علمی همکاران و میزان پاسداری همکاران از حرمت و شأن اجتماعی یکدیگر در جامعه سنجیده می شود .
3-3-2-7 :متغیرهای شخصی
متغیرهای شخصی ( سن ، جنس ، وضعیت تأهل ، سابقه کار ، تحصیلات و … ) بیانگر خصوصیات و ویژگی های فردی شخص کارکُن می باشد
3-4:روش تحلیل داده ها
این تحقیق از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین،جداول متقاطع ) و استنباطی(همبستگی پیرسون ،همبستگی وی کرامر ،رگرسیون و تحلیل مسیر ) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .
3-5:واحد تحلیل
واحد مورد بررسی در این تحقیق فرد است.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب اجتماعی

3-6:جمعیت آماری
کلیه کارکنان زن و مرد شاغل در روزنامه همشهری اعم از پیمانی ، رسمی و کارگر جمعیت آماری این تحقیق را درششماه اول سل 93تشکیل خواهند داد. بر اساس آمار برگرفته از واحد امورکارکنان، در سطح این روزنامه تعداد 260 کارمند رسمی ، پیمانی مشغول به کار هستند .
3-7: تعیین حجم نمونه
دراین تحقیق بااستفاده از فرمول کوکران تعداد جمعیت نمونه برآورد گردیده است.

=155/29 ) 0.5 0.5(1- × 260×1.962 260=
260×.052+1.962×.5(1-.5)
3-8:شیوه نمونه گیری
در تحقیــقات مختلفی که توسط محققان به اجـرا در می آید به دلایل زیر از میان جمعیت آماری، نمونه گیری می شود :
1ـ کاهش هزینه: چون حجم داده های نمونه ای نسبت به حجم جامعه کوچک است به طور حتم هزینه تهیه آنها به مراتب کمتر از هزینه تمام شماری است.
2ـ افزایش سرعت کار: چون حجم نمونه بسیار کمتر از حجم جامعه در سرشماری است گرد آوری و تلخیص داده ها با سرعت بیشتر، یعنی با صرف وقت کمتر انجام می شود. این مزیت خصوصاً وقتی که کسب نتایج و تهیه اطلاعات جنبه فوریت دارند مزیتی مهم است.
در این تحقیق از نمونه گیری احتمالی پیروی شده است . در نمونه گیری احتمالی هر یک از واحدهای تشکیل دهنده جمعیت برای وارد شدن در نمونه از یک احتمال معین ، برابر یا نابرابر ولی نا مساوی با صفر ، برخوردار است. انتخاب نمونه احتمالی به مدد عامل شانس انجام می شود. این عامل شانس است که به جای قضاوت و دانش محقق ، معین می کند کدام واحد باید در نمونه وارد شود. بنابراین اشتباهات در نمونه های احتمالی عمدتا از مقوله اشتباهات تصادفی است و این نوع اشتباهات قابل اندازه گیری است . “(سرایی،1372: 11-10).
از میان انواع نمونه های احتمالی ، از نمونه طبقه ای نسبی استفاده شده است. این نوع نمونه گیری در مقوله روشهایی است که در آن احتمال انتخاب برای همه واحدهای جمعیت برابر است. ابتدا جمعیت به دو یا چند طبقه تقسیم و سپس نمونه گیری بطور مساوی و تصادفی در طبقات انجـام می شود.
3-9:پایایی
“اگر آزمایشی را چندین بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم و در همه موارد نتایج یکسان باشد ، می گوییم مطالب به دست آمده دارای اعتبار علمی است . پس منظور از قابلیت اعتماد علمی حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است”(بیرو،87:1375).
پایایی شاخصی است دال براینکه تا چه حد سنجه (وسیله اندازه گیری) دارای خطاهای تغییر پذیری است . برای مثال « چنانچه طول شئ را در دو زمان با یک وسیله (خط کش) اندازه گیری کنیم و نتایجی نامشابه به دست آوریم ، تغییر وسیله اندازه گیری دارای خطای تغییر پذیری است » منظور ازاین مفهوم (خطاهای تغییر پذیری) این است که وسیله اندازه گیری نتواند به درستی واقعیتی را در زمان های مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان به درستی بشناسد و دگرگونی های آن را اندازه گیری کند ، حتی اگر دگرگونی در پاسخ ها ناشی از عدم حضور ذهــنی پاسخگــو باشد و وی پاسخ هایی جبهه ای بدهد ، باز کارایی ابزار سنجش مورد تردید قرار می گیرد .
برای محاسبه پایایی تحقیق روش های مختلفی وجود دارد .در این تحقیق برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم . دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج حاصل شک کرد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود.
در این تحقیق از نرم افزار spss بعنوان یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی و از روش آلفای ک

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد موفقیت کارآفرینان

پاسخی بگذارید