دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد ارزشیابی توصیفی-خرید و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

و آن روش که دقیق تر از روش های دیگر قوانین را کشف کند. بنابر این شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط آن ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است(حسن زاده، 1383). روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد.
3-2-جامعه آماری
جامعه پژوهش حاضر شامل :الف)کلیه معلمان پایه چهارم ابتدایی که تعداد آنها 142 نفر می باشد.ب) ویکی از والدین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان قدس استان تهران در سال تحصیلی 92-91که تعداد آنها 3500 نفر می باشد.
3-3-نمونه تحقیق
پس از مشخص نمودن جامعه آماری باید با بهره گرفتن از جدول مورگان به نمونه گیری مبادرت ورزید. در پژوهش حاضر از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که شامل کلیه ی معلمان پایه ی چهارم 142 نفر، که حجم نمونه ما در معلمان 108 نفرویکی ازوالدین دانش آموزان پایه چهارم 3500نفر که با بهره گرفتن از جدول مورگان والدین 350 نفر انتخاب شده است. روش انجام پژوهش، توصیفی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد شده می با شد که توسط آقای علیزاده 1389 تهیه شده و روایی و پایایی آن به دست آمده است.
3-4-شیوه انجام تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس اهداف و سؤالهای اساسی و همچنین با عنایت به روش پژوهشی بیان شده، طی مراحل ذیل انجام شده است:
1- مطالعه سوابق نظری و پژوهشی پیشین و جمع بندی یافته های حاصل از مطالعه سوابق نظری و پژوهشی.
2-اجرای پرسشنامه بر روی جامعه ی مورد نظر به منظور روا سازی و پایا سازی ابزار پژوهش.
3- برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری شیوه مختلفی به کار می رود از جمله استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها و آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
4- استخراج داده ها از ابزارها و تحلیل داده ها طی برنامه SPSS و با بهره گرفتن از انواع آزمونهای آماری توصیفی داده های حاصل از ابزار های پژوهش توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها ، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد ودر نتایج از تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای)..
3-5-روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که در مرحله اول از 60 مدرسه 25 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه ها به صورت تصادفی توزیع گردید.
3-6-ابزارگرد آوری داده ها
در هر تحقیقی برای جمع آوری اطلاعات از روش های مختلفی استفاده می گردد. ابزار اندازه گیری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده ها و اطلاعات لازم را گرد آوری نماید.پژوهشگر بر حسب روش و هدف تحقیق خود و نوع داده های که قصد جمع آوری آن را دارد تصمیم لازم را ازجهت این که از چه ابزاری استفاده نماید اتخاذ می کند(نادری و سیف نراقی1388).
در این پژوهش شامل دوپرسشنامه استاندارد شده که یکی مربوط به آموزگاران می باشد به 37 سوال و دیگری پرسشنامه والدین با 24 سوال ابزار جمع آوری اطلاعات هستند با 5 گزینه(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، و بی تاثیر) بوده است . ضریب. ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه معلمان 968/0 وضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه والدین 754/0بدست آمده ا ست.
3-7-شیوه تحلیل داده ها
در تحقیق بعد از گرد آوری داده ها و کد گذاری، با بهره گرفتن از نرم افزار spss داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در تحلیل توصیفی داده های حاصل از ابزار های پژوهش توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها ، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد ودر نتایج از تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) استفاده شده است.
جدول شماره 3-1 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت
جنسیت
کل
مرد
زن
بدون پاسخ
فراوانی
40
60
5
105
درصد
1/38
1/57
8/4
0/100
نمودار شماره 3-1: توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت

جدول شماره3-2 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به والدین به تفکیک جنسیت
سطح تحصیلات
کل
دیپلم و فوق دیپلم
فوق دیپلم و لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
بدون پاسخ
فراوانی
204
85
13
19
321
درصد
6/63
5/26
0/4
9/5
0/100
نمودار شماره3-2: توزیع فراوانی و درصد مربوط به والدین به تفکیک جنسیت
فصل چهارم:
یافته های پژوهش

فصل حاضرشامل تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش است. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش سعی شده است ابتدا با اتوصیفی به بررسی مشخصات فردی گروه مورد پژوهش بپردازیم و در ادامه با استفاده ازشاخص های فراوانی و درصد میانگین به بررسی سوالهای پرسشنامه پرداخته شود.درقسمت آمار استنباطی با بهره گرفتن از روش آمار استنباطی بررسی داده ها جهت استفاده از آزمونهای مناسب به بررسی سوالات پژوهش می پردازیم.
4-1-شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) مربوط به نمونه پژوهش
جدول شماره4-1- : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت
جنسیت
کل
مرد
زن
بدون پاسخ
فراوانی
40
60
5
105
درصد
1/38
1/57
8/4
0/100
نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت
جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
کل
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
بدون پاسخ
فراوانی
35
62
3
5
105
درصد
3/33
0/59
9/2
8/4
0/100
نمودار شماره4-2 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سطح تحصیلات
جدول شماره 4-3 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به والدین به تفکیک سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
کل
دیپلم و فوق دیپلم
فوق دیپلم و لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
بدون پاسخ
فراوانی
204
85
13
19
321
درصد
6/63
5/26
0/4
9/5
0/100
نمودار شماره4-3 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به والدین به تفکیک سطح تحصیلات
جدول شماره4-4 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به والدین به تفکیک سطح سن
سن
کل
زیر 30 سال
30 تا 40 سال
40 تا 50 سال
50 سال و بالاتر
بدون پاسخ
فراوانی
42
142
105
18
14
321
درصد
1/13
2/44
7/32
6/5
4/4
0/100
نمودار شماره4-4 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به والدین به تفکیک سطح سن
4-1-) طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین به چه میزان در بهبود یادگیری دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره 1 پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان، پس از گردآوری داده‌های پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه معلمان و والدین، طی جداول شماره 4 -6 ارائه گردیده است.
– از دیدگاه معلمان طرح ارزشیابی توصیفی به چه میزان در بهبود یادگیری دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره 1-1 پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان، 3 سوال در ابزار پژوهش تدوین و تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جداول شماره 4-6 ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در بررسی این سوال با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها (1 تا 5) میانگین فرضی جامعه عدد 3 در نظر گرفته شده است.
جدول شماره4-5 : توزیع فراوانی و درصد گویه های مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان از
دیدگاه معلمان
مؤلفه
شاخص
گویه
بی تأثیر
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
1
علاقه مندی دانش آموزان در امر یادگیری مؤثر است.
فراوانی
4
22
19
28
31
1
درصد
8/3
0/21
1/18
7/26
5/29
0/1
2
توسعه امر مشارکت هم فکری و همکاری گروهی دانش آموزان مؤثر است.
فراوانی
4
10
22
40
25
4
درصد
8/3
5/9
0/21
1/38
8/23
8/3
3
افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
فراوانی
2
10
36
26
27
4
درصد
9/1
5/9
3/34
8/24
7/25
8/3
جدول شماره 4-6 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
علاقه مندی دانش آموزان در امر یادگیری مؤثر است.
104
57/3
22/1
12/0
**79/4
103
000/0
2
توسعه امر مشارکت هم فکری و همکاری گروهی دانش آموزان مؤثر است.
101
71/3
07/1
10/0
**69/6
100
000/0
3
افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
101
65/3
04/1
10/0
**29/6
100
000/0
بهبود یادگیری
96
65/3
97/0
09/0
**62/6
95
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 4-6 در خصوص ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (62/6=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده و از این رو فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه رد شده و فرض خلاف مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه تایید می‌گردد (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه معلمان میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان در حد زیاد بوده است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که از دیدگاه معلمان، میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان در مؤلفه‌های « علاقه مندی دانش‌آموزان در امر یادگیری » (79/4=t ؛ 000/0=sig)، « توسعه امر مشارکت هم فکری و همکاری گروهی دانش‌آموزان » (69/6=t ؛ 000/0=sig) و « افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان » (29/6=t ؛ 000/0=sig) در حد زیاد ارزیابی شده است.
– از دیدگاه والدین طرح ارزشیابی توصیفی به چه میزان در بهبود یادگیری دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره 2-1 پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه والدین، 4 سوال در ابزار پژوهش تدوین و تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جداول شماره 4-8 ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در بررسی این سوال با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها (1 تا 5) میانگین فرضی جامعه عدد 3 در نظر گرفته شده است.
جدول شماره 4-7: توزیع فراوانی و درصد گویه های مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه والدین
مؤلفه
شاخص
گویه
بی تأثیر
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
1
علاقه مندی دانش‌آموزان نسبت به امر یادگیری مؤثر بوده است.
فراوانی
17
15
32
160
91
6
درصد
3/5
7/4
0/10
8/49
3/28
9/1
2
توسعه امر مشارکت،هم فکری و همکاری دانش‌آموزان مؤثر بوده است.
فراوانی
17
29
77
113
79
6
درصد
3/5
0/9
0/24
2/35
6/24
9/1
3
تغییر نگرش دانش‌آموزان از نمره گرایی به یادگیری مؤثر بوده است.
فراوانی
11
34
63
103
105
5
درصد
4/3
6/10
6/19
1/32
7/32
6/1
4
افزایش انگیزه یادگیری دانش‌آموزان مؤثر بوده است.
فراوانی
12
31
59
116
101
2
درصد
7/3
7/9
4/18
1/36
5/31
6/0
جدول شماره 4-8: شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه والدین
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
علاقه مندی دانش آموزان نسبت به امر یادگیری مؤثر بوده است.
315
93/3
03/1
05/0
**99/15
314
000/0
2
توسعه امر مشارکت،هم فکری و همکاری دانش آموزان مؤثر بوده است.
315
66/3
11/1
06/0
**53/10
314
000/0
3
تغییر نگرش دانش آموزان از نمره گرایی به یادگیری مؤثر بوده است.
316
81/3
11/1
06/0
**96/12
315
000/0
4
افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان مؤثر بوده است.
319
82/3
09/1
06/0
**43/13
318
000/0
بهبود یادگیری
304
81/3
63/0
03/0
**22/22
303
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4-8 در خصوص ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (22/22=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده و از این رو فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه رد شده و فرض خلاف مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه تایید می‌گردد (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه والدین میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان در حد زیاد بوده است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که از دیدگاه والدین، میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان در مؤلفه‌های « علاقه مندی دانش آموزان نسبت به امر یادگیری » (99/15=t ؛ 000/0=sig)، « توسعه امر مشارکت،هم فکری و همکاری دانش آموزان » (53/10=t ؛ 000/0=sig)، « تغییر نگرش دانش آموزان از نمره گرایی به یادگیری » (96/12=t ؛ 000/0=sig) و « افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان » (43/13=t ؛ 000/0=sig) در حد زیاد ارزیابی شده است.
4-2- طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین به چه میزان در بهبود رفتار دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره 2 پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود رفتار دانش‌آموزان، پس از گردآوری داده‌های پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه معلمان و والدین، طی جداول شماره 4-10و12 ارائه گردیده است.
-از دیدگاه معلمان طرح ارزشیابی توصیفی به چه میزان در بهبود رفتار دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره 1-2 پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود رفتار دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان، 5 سوال در ابزار پژوهش تدوین و تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جداول شماره 4-10 ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در بررسی این سوال با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها (1 تا 5) میانگین فرضی جامعه عدد 3 در نظر گرفته شده است.
جدول شماره4-9 : توزیع فراوانی و درصد گویه های مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود رفتار دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان
مؤلفه
شاخص
گویه
بی تأثیر
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
1
افزایش نظم و انضباط رفتاری دانش‌آموزان مؤثر است.
فراوانی
8
14
30
29
18
6
درصد
6/7
3/13
6/28
6/27
1/17
7/5
2
رعایت اصل تفاوت‌های فردی

دیدگاهتان را بنویسید