تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی- قسمت ۱۷

تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی- قسمت ۱۷

….. تو اندام …… درمان کامل…..
۴۹
a:         
aZ O tO abdAZAn aZ harwIn yObahr
b:         
ud aZ harwIn tang aZ kU tO bramAd
I shall set thee free from every sickness, and from every distress at which thou hast wept.
من تو را از همه بیماری‌ها و تمام سختی‌هایی که برای آنها گریه کردی، رها خواهم کرد.
۵۰
a:        
ud mas pad bazzakkar dast nE andAsAd wasAn
b:       t
cEm wxEbE Ay yAwEdAn pad rAStIft
I shall not wish to leave thee longer in the hands of the Sinner; for thou art my own, in truth, for ever.
و بیش از این به دست گناهکار رهایت نخواهم کرد چرا که به راستی تو تا ابد برای منی.
۵۱
a:          
ud tO Ay nigAn sar cE man fraGAw
b:        t
ud murGArId cE harw yazdAn hucihrIft
Thou art the buried treasure, the chief of my wealth, the pearl which (is) the beauty of all the gods.
تو گنج من، دفینه من و مرواریدی هستی که زیبایی همه ایزدان از توست.
۵۲
a:            
ud aZ hEm rAStIft cE kiSt pad tO handAm
b:        
ud grIw baSnAn tO manOhmEd SAdIft
And I am the righteousness sown in thy limbs and (in) the stature of (thy) soul-the gladness of thy Mind.
من راستی‌ام که بر اندام تو کاشته شدم و بلندای روح و شادی اندیشه تو هستم.
۵۳
a:          
ud tO Ay man friyAn ud handAm frahIft
b:         
ud nar manOhmEd man handAm cihrag
Thou art my Beloved, the Love! in my limbs; and the heroic Mind, the essence of my limbs.
دلدار من و عشق اجزای من و اندیشه مردانه و ظاهر اندام من، تو هستی.
۵۴
a:          
ud az hEm rOSn cE hamag tO dEsmAn
b:         
tO grIw abarEn ud bun cE Ziwah
And I am the Light of thy whole structure, thy soul above and base of life.
روشنایی همه وجود تو و روح برین و اساس زندگانی تو، من هستم.
۵۵
a:           
ud aZ man handAm SOZIft Osaxt Ay aZ nox
b:          
O wyAgAn tArIg OSAn rOSn bUd Ay
From the holiness of my limbs didst thou descend in the beginning into the dark places, and didst become their Light.
در ازل ار پاکی اندام من به مغاک‌های تاریک افتادی و روشنایی آن‌ ها شدی.
۵۶
a:          
ud pad tO bast dIdEm O harwIn duSmEnIn
b:          
ud bud Agas ud padixSAhAd pad ZamnIn axSEndIft
Through thee a diadem was bound on all (our) foes. It became apparent and held sway during the hours of tyranny.
بر همه دشمنان تو دیهیم بستی و در زمان پادشاهی ظلم، تلسط تو آشکار شد.
۵۷
a:         
ud tO wasnAD bUd zambag ud winohag
b:         
pad harwIn AsmAn ud purt cE zamigAn
For thy sake was there battle and tremor in all the heavens and the bridges of the earths.
نبرد و لرزش در همه آسمان‌ها و بر روی پل‌های زمین به خاطر تو بود.
۵۸
a:        

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *