بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۳۱

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۳۱

پایگاه اقتصادی- اجتماعی

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

-.۰۰۱

 

 

.۹۸۷

 

 

۳۴۱

 

 

۴-۳-۱-۸) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی

 

بر اساس جدول زیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با متغیر کنترلهای اجتماعی رابطه معناداری ندارد.
جدول ۴- ۲۴) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنیداری تعداد
پایگاه اقتصادی- اجتماعی .۰۱۴ .۷۹۴ ۳۳۸

 

۴-۳-۱-۹) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی

 

همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود، پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی رابطه دارد. از طرفی مقدار این رابطه معکوس و متوسط میباشد. به این معنی که هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد، به همان اندازه آنها از ناکامی منزلتی کمتری رنج میبرند. نتایج جدول ( ۴-۲۵) با دیدگاه تضاد و مرتون مبنی بر ارتباط طبقه اجتماعی با احساس منزلت همخوانی دارد.
جدول ۴- ۲۵) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنیداری تعداد
پایگاه اقتصادی- اجتماعی ۲۳۶٫- ۰۰۴٫ ۳۳۳

 

۴-۳-۲) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت

 

جدول (۴-۲۶) نشان میدهد که میانگین سطح بازدارندگی قوانین در بین مردان ، برابر با ۶۴٫۰۶۰۶و در بین زنان برابر با ۶۹٫۱۷۵۰ میباشد. به عبارتی، سطح بازدارندگی قوانین در بین افراد زنان بیشتر از مردان است. به این معنی که زنان بیشتر از قوانین پیروی میکنند. جدول ( ۴-۲۷) نیز نشان میدهد که تفاوت معناداری بین این دو وجود دارد. بنابراین فرض H0 که دلالت بر عدم تفاوت میانگین شیوه زندگی افراد مجرم با غیر مجرم دارد، رد میشود و در مقابل آن فرض H1 تایید می‌شود.
جدول ۴-۲۶) نتایج آزمون t با دو گروه همبسته در مورد میزان تفاوت بین سطح بازدارندگی قوانین زنان و مردان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *