پایان نامه اثربخشی برنامه های کیفیت زندگی کاری و برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری

بسیاری از برنامه های کیفیت زندگی کاری شامل تلاش هایی می شود که به منظور افزایش رضایت مندی و عملکرد کارکنان از طریق افزایش انگیزش درونی آنان انجام می شود. این برنامه ها برآنند... متن کامل

پایان نامه بهره وری و کیفیت زندگی کاری و برنامه های کیفیت زندگی کاری

3- جداول کاری منعطف: چنین جداولی در قالب سه شکل وجود دارد: الف) زمان منعطف یا ساعات کاری شناور ب)استخدام پاره وقت و کار مشارکتی ج)کار فشرده هفتگی سازمان هایی که در کنار برنامه های کاری... متن کامل

پایان نامه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری بایستی به طور مداوم تغییر کند و از وضعیت حل مشکلات اولیه به سمت مشارکت واقعی مدیریت و کارکنان حرکت کند.کیفیت زندگی کاری نمی تواند به صورت یک طرفه توسط... متن کامل

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و ساختار سازمانی

-ارزشهای از حالت »حفظ منافع شرکت« به »بهره وری« گرایش یافته اند.ساختار سازمانی از »هرم گونگی« به » گسترده وافقی « روی می آورد.مدیران به جای »رهبری« به »ثبت امتیازها « می پرداز... متن کامل

پایان نامه رشد و بالندگی و موارد اختلاف

مهمترین وجه تمایز بین این دو نظریه مفروضات ضمنی اما بالقوه بی ثبات و ناپایداری است که افراد درمورد اعتماد و کنترل در ذهن خود دارند. صاحب نظرانی که در مورد این مفهوم مطالعاتی را انجام... متن کامل

پایان نامه برنامه های کیفیت زندگی کاری و مدیریت کیفیت فراگیر

1- چالشی بودن و پرمعنا بودن شغل یا محتوای شغلی که ناظر بر بهره برداری از استعدادهای خلاق کارکنان می باشد.2- زمینه شغلی که شامل غنی سازی مشاغل به منظور ایجاد انگیزش و تعهد در شاغلین این... متن کامل

پایان نامه مشارکت در تصمیم گیری و فارغ التحصیل دانشگاه

6- عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر زندگی کاری: رضایت یا عدم رضایت شخص از زندگی ممکن است به محیط کار منتقل شود. مسائلی از قبیل ارتقاء سطح زندگی، هزینه های بالای مسکن، مشکلات... متن کامل

پایان نامه بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت منابع انسانی

3- سیستم های اجتماعی- فنی4- گروههای کاری مستقل5- دمکراسی صنعتی یا دخالت کارگران در امور مربوط به خود (ضیایی بیگدلی، 1388).2-5- اهمیت کیفیت زندگی کاری:با عنایت به نظریات متعدد، این گونه... متن کامل

پایان نامه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و سلسله مراتب نیازهای مازلو

2-4-2- نظریه مینتزبرگ: در طراحی شغل استدلال می‌شود افرادی که نیازهای آنان در رده‌های پایین سلسله مراتب مازلو جای دارد؛ یعنی کسانی که نیازهای آنان از رده نیازهای ایمنی و همانند آن... متن کامل

پایان نامه برنامه های کیفیت زندگی کاری و نظریه های کیفیت زندگی کاری

بهبود کیفیت زند گی کاری به عنوان هر نوع فعالیتی تعریف می شود که در کلیه سطوح سازمان انجام می‌شود و به دنبال اثر بخشی سازمانی بیشتر از طریق رشد و ارتقاء منزلت انسانی می‌باشد. کیفیت... متن کامل