حقوق، حقوقی، مجازات، کیفری

انقلاب مصوب 1385، «آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به... متن کامل

فقه، شیعه، تنقیح، حقوقی

به حکمت و مصلحت میدانند. به گفته ابو اسحاق شاطبی، اصل در عبادات، تعبد و در عادات، تعقل و یعنی تعلیلپذیری است و استثنا بر این اصول بسیار اندک است431. اندیشمندان عامه، کتاب و سنت و سیره... متن کامل

فقه، شیعه، تنقیح، حقوقی

به حکمت و مصلحت میدانند. به گفته ابو اسحاق شاطبی، اصل در عبادات، تعبد و در عادات، تعقل و یعنی تعلیلپذیری است و استثنا بر این اصول بسیار اندک است431. اندیشمندان عامه، کتاب و سنت و سیره... متن کامل

جزایی، کیفری، احکام، حقوقی

کیفری ایران و تمدن ایران. متأسفانه اشتباه فاحش دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این تحقیق مرتکب شده است، عدم تفکیک بین دین و معرفت دینی (بین شریعت و فقه) است؛ خطایی که... متن کامل

عقل، فقهی، قبح، حدیث

دست اید»417. اما ممکن است اعتراض شود که فرایند اینچنینیِ استنباط اصول کلی، بیش از اندازه «شخصی» است. رحمن در رد این ادعا به این واقعیت استناد جسته که «قرآن از اهداف و مقاصد خود سخن... متن کامل

عقل، فقهی، قبح، حدیث

دست اید»417. اما ممکن است اعتراض شود که فرایند اینچنینیِ استنباط اصول کلی، بیش از اندازه «شخصی» است. رحمن در رد این ادعا به این واقعیت استناد جسته که «قرآن از اهداف و مقاصد خود سخن... متن کامل

فقه، حقوق، حقوقی، اروپایی

جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نقش تکمیلکنندهی هنجارهای حقوقی است816. برای این اساس، اصل 167 قانون اساسی مقرر می کند: «قاضی موظف است کوشش کند... متن کامل

متون، قرآن، حوزههای، فقه

مبّین و صریح در متون نمیدهد که در مقابل مقتضیات جامعه مدرن قرار دارند. دوم، بر این خاطر که خلّاف – همانند رشید رضا – بر اصولی چون نیاز، ضرورت و مصلحت بنا شده است، بی آن که هیچ گونه... متن کامل

متون، قرآن، حوزههای، فقه

مبّین و صریح در متون نمیدهد که در مقابل مقتضیات جامعه مدرن قرار دارند. دوم، بر این خاطر که خلّاف – همانند رشید رضا – بر اصولی چون نیاز، ضرورت و مصلحت بنا شده است، بی آن که هیچ گونه... متن کامل

حقوقی، (اصل، هنجارهای، جمهوری

اعمال حق کارگزینی (اصل 28) و نیز به عنوان معیاری برای اعمال آزادی بیان و افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصل 175)، اخلال در حقوق عمومی (اصل 24)، اضرار به حقوق غیر (اصل 40)، نقض اصل... متن کامل