افکار، سیاستگذاری، سیاست، سیاستها

است در آن جامعه به صورت پیشین پذیرفته شده و مبنای عمل قرار میگیرند. برای مثال، تعلق خاطر به ارزشهای دینی در یک کشور اسلامی، و یا التزام به ملیت در یک جامعه سکولار و… میتواند چنین... متن کامل

دین، دینی، روشنفکر، دینی،

دوره پیشگامی تمامتخواهانه و یکتاییِ متصلّبانهی تبیین غالب مدرنیته بهسرآمده است. توان و منابع دولتهای مدرنشده، به گونهای نظاممند مصروفِ خرد کردن و از پا درآوردن وجوه دیگری از... متن کامل

امنیت، حکمرانی، تعامل، شهروندان

قرار داد. نگارنده، تعریف دکتر محسن رنانی که استاد برجسته اقتصاد سیاسی ایران را هم کاملتر از دیگر تعاریف دریافته و هم در تناسب با زاویهای که از آن به سرمایه اجتماعی مینگرد: زاویه... متن کامل

مدرنیته، دینی، مدرنیته،، روشنفکری

ماهیتاً متضاد، توجه میدهد و هشدار میدهد. برای تبیین درجه خطرناکیِ آفتهای مذکور برای نهال نوپای نهضت تولید علوم انسانی اسلامی و بومی، لازم است مروری بر افتوخیزهای مفهومی و جریانیِ... متن کامل

دینی، تحول، حقوق، نمیتواند

درجاتی از بحران مشروعیت، بحران مشارکت سیاسی و بحران کارایی هستند و لیکن این بحرانها وقتی خطرآفرین میشوند که با بحران سلطه و استیلا ترکیب شوند؛ خصوصاً آن که این گونه بحرانها همیشه... متن کامل

دینی، روشنفکری، روشنفکران، دین

را در هیئت یک مکتب جهانبینی فلسفی با محتوای اخلاقی – عرفانی و در عین حال اجتماعی در عصر جدید بازسازی کنند و از این رو اسلامِ اینان «اسلام تطبیقی» است و نه «اسلام انطباقی». کسانی چون... متن کامل

حکومت، مشروعیت، در‌ایران، دموکراسی

کاهش مییابد. از جهت دیگر، تمرکز منابع مختلف در دست حکومت ممکن است کارآیی حکومت را حتی در میانمدت افزایش دهد و اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت در سیاست خواهد شد. از بین شکافها و تعارضهای... متن کامل

دینی، مدرنیته، دین، روشنفکری

برخورداریهای دیگران و دیگر تمدنها و مشربها را به دست نخواهیم آورد. تحول در سنت فکری اسلامی- ایرانی، آمیزهای است از چگونگی تعامل میان آموزههای شیعی، ایرانی و ایدههای مدرن. در ابتدا... متن کامل

سیاست، جنایی، حقوق، انسانشناسیِ

جنایاتی» ایران باید مشارکت فعال داشته باشد، و از آن مهمتر، در تنظیم و ارتقاء سیاست جنایی داخلی، همت مضاعف گمارد. این راستا، راستای تنشزدایی و بلکه تشریک مساعی و مساعی جمیله با... متن کامل

فقه، فلسفه، حقوق، فلسفی

تلاش برای حل کردن این جریان در ظرف سنت اندیشه اسلامی است. به نظر می رسد مشکل استاد شهید مطهری (ره) این است که تلاش میکند تا پروژه فلسفی کانت را بدون در نظر گرفتن مبادی و مبانی... متن کامل