مجازات، جرایم، -، کیفری

مطرح میکنند که بررسی آنها خارج از موضوع و حوصله این رساله است عمده دلایل موافقان از این قرار است: تضمین اجرای عدالت در مورد برخی مجرمان، کاهش جرایم به واسطه بازدارندگی قوی، جلوگیری... متن کامل

حقوق، جنایی، سیاستگذاری، مجازات

ت که مانع از اظهار نظر و سخن گفتن افراد نشود، اما اگر این حق را کمی گسترش دهیم، تعهد بیشتری در جهت حمایت فرد ناطق (صاحب حق) در قبال مداخله عمدی اشخاص غیر دولتی بر دولت تحمیل میشود762... متن کامل

دادرسی، کیفری، حقوق، عدالت

دولتی” پیشبینی شده است با این وجود، به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسی در خصوص اصل 38 از یک طرف و ناکارآمدیِ ماده 578 قانون مجازات اسلامی 1375 و نقص آن هم از حیث نوع ایذاء و... متن کامل

حقوق، سوره، اصالت، اسلام

تذکر داد که به دلیل تفاوت مقام ثبوت و اثبات در حقوق، اگرچه مطمئنیم پاسداری از حقوق انسانها از اهمّ آرمانها و اهداف عالیه حکومت اسلامی کشورمان است و در اصول متعدد قانون اساسی و مواد... متن کامل

حقوقی، حقوق، کیفری، مجازات

آن جمله است: مصوبه ناظر به برابری دیه غیر مسلمانانِ اهل کتاب با مسلمانان، امکان استخدام قضات زن، تغییر سن ضروری حاکمیت قانون را به واسطه تعاریف مبهم قانونی، نقض کرده و راه تفسیر... متن کامل

جزایی، فقه، حقوقی، مجلس

قوانین که مستقیماً مأخوذ از فقه هستند، آیا باید “ترجمهی فقه” باشند (رویه جاری از ابتدای انقلاب اسلامی، به جز موارد محدودی از حدود در قانون مجازات اسلامی 1392، نظیر شرط احصان... متن کامل

فقه، حقوقی، حقوق، اروپایی

برخی حقوقدانان اسلامی، شمول اصل 4 گسترده تر از قانون اساسی است، زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر میگیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل 71 قانون اساسی تنها... متن کامل

حقوقی، (اصل، حقوق، جمهوری

بنیانگذار جمهوری اسلامی توجه لازم را به عناصر ضروری دولت قانونمدار ماهوی (مردمسالاری و پاسداشت حقوق و آزادیها) معطوف داشته است اما از زاویهای دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی... متن کامل

حاکمیت، در‌این، شریعت، تاریخ‌ایران

تدریس حقوق، تشدید میکنند و این ظلمی بس گران و جبراننشدنی است چالشهای دیگری نیز در مسیر بومیسازی حقوق و بومیسازی سیاست جنایی در ایران اسلامی وجود دارد، که تفصیل آن را به گفتارهای... متن کامل

مجازاتهای، حقوق، مجازات، کیفری

ه الحاکم” و “التعزیر دون الحد” میتواند ما را در تغییر مجازاتهای بدنی و تبدیل آنها به مجازاتهای نوین کمک کند قاعده “التعزیر بما یراه الحاکم” نشان میدهد که میتوان – و... متن کامل