فقه، نص، -، “نظریه

ذیل اصل 177 قانون اساسی، ابتناء بر قواعد و موازین اسلامی را همپای اتکا به رأی مردم در زمره اصول تغییرناپذیر این نوع از حکومت اسلامی آورده است نهادهایی که در ساختار حاکمیتی جمهوری... متن کامل

فقه، شیعه، اسلام، شریعت

درگیریها و برتریجوییهای جناحی که هم نقض ایه شریفه “فلا تزکوا انفسکم هم اعلم بمن اتقی”562 است و هم همیشه آثار مخربی بر حسن سیاستگذاری عمومی و انجام دقیق تکالیف نظام حاکمیت دارد563... متن کامل

دین، نظریههای، مشروعیت، نصوص

رهبران پرداخته و آنان را به تبعیت از رأی عقلای جامعه ملزم می کند اساساً مذهب شیعه که عقلگرایی را بنیاد روش شناختی احکام خود می داند، نه تنها مشکلی اصولی و مبنایی در این باره ندارد،... متن کامل

فقه، سیاست، اقتدار، جنایی

متعدد و مزمن مبتلا بوده و هست540 اکنون پرسش اساسی این است که منظور از ارتباط میان مفاهیم، اصول و نهادهای حقوق عمومی با تأسیسات و هنجارهای حکومتی چیست و چه باید باشد؟ آیا حقوق عمومی... متن کامل

مصلحت، فقه، مصالح، –

حکومتی را دارد گرچه موقتاً مخالف احکام اولیه و ثانویه باشد، و اگر نسبت به مصلحت یا مفسدهای، درک ظنی پیدا کرد، با توجه به عدم حجیت ظن و اصل اولی بر عدم اعتبار ظنون، آن عقل ظنی هیچ... متن کامل

و قواعد عمومی معتبر استفاده شده باشد، پذیرفتی است؛ مشروط بر این که استنباط عقلی مصلحت، مقرون به درک کامل آن با همه متعلقات و آثار آن، و وجود تمام شرایط و نبود همه موانع است و از این... متن کامل

سیاست، جنایی، تحول، جنایی،

پاسخ، باید بر واقعیات تلخ و شیرین مختلفی در سیاست جنایی کنونیِ ایران اشراف داشته باشیم باید بدانیم قوانین جزایی ما در سیر تکوین و تحول تاریخیِ خود خاصیت تفسیرپذیری گستردهای چه از... متن کامل