پایان نامه قصد کارآفرینانه و کارآفرینی دانش

من می‌توانم با دیگران رابطه همکاری و تعاملی ایجاد کنمنتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز براساس محاسبه مقدار پیرسون 0.385 و سطح معنی داری 0.00 نشان از ارتباط قوی و مثبت مهارت ایجاد محیط... متن کامل

پایان نامه نرمال بودن جامعه و توسعه محصول جدید

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات1-5 ) نتایج بررسی یافته های پژوهش:پرسش نامه ها که با استفاده از طیف لیکرت طراحی شده بود، بین 294 نفر از دانشجویان رشته‌های مدیریت توزیع گردید. پس از ورود... متن کامل

پایان نامه توسعه محصول جدید و قصد کارآفرینانه

0.1290.067-0.666-0.506متغیر وابسته: قصد کارآفرینانهضرایب استاندارد مستقل از واحد اندازه‌گیری اند بنابراین هر متغیری که ضریب استاندارد شده بزرگتری داشته باشد سهم بیشتری در پیشبینی متغیر... متن کامل

پایان نامه صرفه جویی در هزینه ها و بهره وری منابع انسانی

من می‌توانم برنامه‌هایی طراحی کنم که از کارکنان کلیدی و اصلی حمایت کند.قصد کارآفرینانه: من احتمالا روزی صاحب کسب‌و‌کار شخصی خودم می شوم.من دوست دارم در آینده نزدیک یک کسب‌و‌کار... متن کامل

پایان نامه توسعه محصول جدید و سلسله مراتب

در علوم غیر فیزیکی بدلیل در دست نبودن تعاریف و جزییات ساختار متغیر، اندازه‌گیری امری مشکل است بنابراین در اندازه‌گیری باید مجموعه ای از اعداد و کمیت های صفات به مجموعه ای از واقعیت... متن کامل

پایان نامه قابلیت اعتماد یا پایایی و روش آلفای کرونباخ

5-3) روایی و پایایی پرسشنامه1-5-3) آزمون روایی مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی... متن کامل

پایان نامه قصد کارآفرینانه و اطلاعات توصیفی

کمک به اخذ تصمیم‌های خاص (سکاران، 1381) چنان که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روش‌های تحقیق توصیفی تحقیق پیمایشی است. (دلاور، 1380). تحقیق پیمایشی به‌عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک... متن کامل

پایان نامه توسعه منابع انسانی و هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی درک شده هنجارهای اجتماعی درک شده امکان عینی (خودکارآمدی)امکان عینی (خودکارآمدی)لینان (2004)همچنین با استفاده از مقیاس دی نابل و همکاران درباره خودکارآمدی... متن کامل

پایان نامه دفاتر انتقال فناوری و رفتار کارآفرینانه

ایگلی و شیکن( 1993) در مقاله خود، بررسی گسترده ای را در مورد نظریاتی که برروی فرآیند شکل‌گیری نگرش متمرکز شده اند، ارائه کرده‌اند. خصوصاَ این ایده که ویژگی‌های روانشناختی از نظر... متن کامل

پایان نامه عوامل فرهنگی و اجتماعی و هنجارهای اجتماعی

هر دو مدل سطح بالایی از سازگاری متقابل را ارائه می‌کنند. (Krueger et al.2000)کار ما بر مبنای ادغام هر دو مدل است.نظریه ی “رویداد کارآفرینی” تأسیس شرکت را به‌عنوان نتیجه تعامل میان... متن کامل