کنوانسیون، مهمات، قربانیان، اتاواتیتر مطلب:مقاله ای با کلید واژگان:

چندین اجلاس بین المللی برگزار شده از جمله وین و بروکسل انتقال دادند. سرانجام کنفرانس دیپلماتیک اسلو راجع به منع کلی جهانی مین های ضد نفر311 از یک تا 18 سپتامبر 1997 برگزار شده و 88 دولت... متن کامل

تسلیحات، متعارف، جنوبگان، معاهدهعنوان مطلب :مقاله با کلید واژگان

هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه... متن کامل

تسلیحات، متعارف، تعهد، ناتوکلمات کلیدی این مطلب:تحقیق با کلمات کلیدی:

سال 1996،مذاکرات در مورد توجه به واقعیات پس از پایان جنگ سرد آغاز شد. این فرآیند در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بعدی در سال 1999 در استانبول که دول عضو معاهده مزبور... متن کامل

تسلیحات، لیزری، پروتکل، کنوانسیونتیتر مطلبکلمات کلیدی این مطلب:

کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به خاطر تعارض با اصول انسانیت و وجدان عمومی بوده است298..بر طبق اظهار کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ((کور کردن به عنوان شیوه جنگی؛آسیب زاید و عامل رنج... متن کامل

تسلیحات، ناتو، متعارف، نظامیتیتر نوشته:عنوان مطلب :

سازمان فرامنطقه ای عمدتا دفاعی که در کشورهای اطراف ایران به ویژه افغانستان،فعالیت نظامی داشته است؛اتحادیه عرب به عنوان سازمانی فرامنطقه ای که تمامی کشورهای عربی همجوار جمهوری... متن کامل

تسلیحات، متعارف، امنیت، مهدویتتحقیق درمورددرباره :

دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد، امروزه این طرز تلقی از مفهوم امنیت و بالتیع ان حاکمیت به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که حاکمیت در جامعه بین الملل معاصر نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف به... متن کامل

تسلیحات، پروتکل، ممنوع، نظامیمقاله با کلمات کلیدیتیتر مطلب

عضو پروتکل به منظور مشورت و همکاری در تمامی زمینه های مرتبط با این سند برگراز می شود.هم چنین دول عضو ملزم می باشند تا پیش از برگزاری این کنفرانس ها،گزارش های سالانه ای را در مورد... متن کامل

تسلیحات، گمرک، متعارف، موافقتعنوان نوشته :تحقیق

موارد بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف و حفاظت از جامعه مقصد این تسلیحات در مقابل جرایم سازمان یافته بین المللی و جرایم تروریستی نقش بارزی را ایفاء نماید؛ به ویژه از پس از وقوع... متن کامل

امنیت، موازنه، قوا، جنگتحقیق دربارهتحقیق

ی است که از بین بردن آن،تلاشی فراتر از حد ملی لازم دارد؛7-و سرانجام جامعه بین المللی باید حذف نهادهای جنگ خیز را وظیفه خود تلقی کند92.رویکرد جدید آرمان گرایی با نام نوآرمان گرایی یا... متن کامل

پروتکل، تسلیحات، کنوانسیون، متعارفتحقیق با کلمه کلیدی:مقاله ای با کلمه کلیدی:

ی یا شناسایی بین المللی گروه های تروریستی شود.این روند توسعه در دومین کنفرانس بازنگری نیز ادامه یافت به گونه ای که سایر پروتکل های آن نیز قابل اعمال بر مخاصمات داخلی گشتند.امروز... متن کامل