اعضای هیات علمی و پایان نامه

دانلود پایان نامه
که در کلیه مراحل تحصیل از اینجانب حمایت نموده و باعث دلگرمی من بوده اند و از هیچ زحمت وکوششی دریغ ننموده اند صمیمانه قدر دانی می نمایم.
و در نهایت از خداوند منان خواهانم که مارا همواره در سایه ی رحمت وعطوفت خود قراردهد.
سپاسگزاری
«من لم یشکر الخالق ولم یشکر المخلوق »
سپاس بیکران ذات احدیت را سزاست که رحمت و اسعه اش شفا بخش دلهاست و امید بخش همۀ زندگی ها و بهانه ای برای رویش و پویش و جوشش و کوشش در مسیر بودن و شرف و زیستن انسان،پس حمدو سپاس فقط شایستۀ اوست.
آن چه در این راستا موجبات پیشبرد علمی پژوهش حاضر را به نحو مطلوب فراهم کرد، راهنمائی و مساعدت های استادگرانقدر و ارجمند جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری بوده است. به رسم ادب برخود واجب می دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به ایشان ابراز داشته و از خداوند متعال توفیقات روز افزون برای ایشان آرزومندم.
از روشنگر راهمان ، آموزشگر مهربان و صبورمان ، استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید ابراهیم قدسی که ما را در جهت آموختن علم و تحصیل یاری کرده اند نهایت تشکر را دارم و از زحمات بی دریغ و دلسوزانه ایشان در طول دوران تحصیل سپاسگزاری می نماییم و از قادر بی همتا برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون را خواستاریم.
از جناب آفای دکتر حسن حاجی تبار که داوری این پایان نامه را به عهده گرفتند سپاسگزاری نمودهو از خداوند متعال توفیقات روز افزون برای ایشان آرزومندم.
و تمام کسانی که نیروی حرکت به سوی مقصود
را در وجود من زنده کردند.
معاون پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ،ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:الزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند .
2-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
3-اصل راز داری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ،سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مر تبط با تحقیق .
4-اصل رعایت انصاف و امانت:تعهد به هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
5-اصل احترام:تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خود داری از هر گونه حرمت شکنی.
6-اصل رعایت حقوق:الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان( انسان،حیوان،نبات)و سایر صاحبان حق.
7-اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت .
8-اصل منافع ملی :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9-اصل مااکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کایه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجری طرح تاریخ امضاء

مطلب مرتبط :   و، به، در، مصرف