منبع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.
در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.2
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان) f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.
کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.
کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.
کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین می شود.
1-4- اهداف تحقیق:
اهداف اصلی:
* رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.
* تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
* افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
* در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.
* افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
* کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
* کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
* اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
* کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
* اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
* هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.
* کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.
* استفاده از مدیریت زمان ج
هت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.
* کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.
اهداف فرعی:
* استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.
* کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.
* زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با استفاده از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.
* شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.
* کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.
* بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.
* کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.
* همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با استفاده از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.
* همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.
* کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.
1-5- فرضیه های پژوهش :
فرضیه اول: زمان محاسبه شده از طریق مطالعه کاروزمان جهت trade off (تعادل) کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه دوم: زمان محاسبه شده از طریق مهندسی ترافیک جهتtrade off (تعادل)کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه چهارم:زمان تعمیرات در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرایه تعادلی موثر است.
فرضیه ششم: بیمه محصولات برکرایه تعادلی موثراست.
1-6- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع :
پژوهشگر با استفاده از منابع زیر یک مدلی را طراحی نموده است و فرضیاتی را تدوین نموده است.
1- برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد- دکتر سید حسینی
2- ارزیابی کاروزمان- مهندسی کارو مدیریت زمان دکتر احمدی
3- حسابداری مدیریت- فریدون رهنمایی رود پشتی
4- بررسی مولفه های ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن(محمد منتظری و مجید ادواری)
5- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا- مهدی بشکوه
6- نقش بیمه در صنعت حمل ونقل بررسی های بازرگانی نشریه ترانزیت
7- مقاله مدیرت زمان- مجید امیدوار
8- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای مقاله از سید محمد علی کفایی و حسین صبوری کارخانه
9- اقتصاد حمل و نقل (مقاله) پگاه علیزاده
10- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل (حافظی)
11- معضل نوسانات کرایه حمل- بیژن روحانی
12- تاثیر افزایش قیمت سوخت برتقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل ونقل زمین رویا سیفی پور و فاطمه افروزامینی
13- بیمه های باربری شرکت سهامی بیمه دانا
1-7- تعریف عملیاتی :
مدیریت زمان : با توجه به زمان تعیین شده و جهت استفاده اثر بخش از زمان تعیین شده و با توجه به هدف کلیه فعالیتها را شناسایی نموده و زمان سنجی این فعالیتها را انجام می دهیم و فعالیتهای زائد که باعث اتلاف زمان ما می شوند را حذف می کنیم تا از زمان تعیین شده استفاده موثر نمائیم و به هدف خود برسیم
– حمل ونقل: انتقال کالا و انسان بین مبدا و مقصد
– مهندسی ترافیک: دانش و علمی است که به اندازه گیری ترافیک و سفرها می پردازد.
– ارزیابی کار وزمان: مطالعه فعالیت ها و کارهای زائد و زمان سنجی فعالیت ها و کارهای زائد
– میانگین زمانی عبور: متوسط زمان عبور بین مبدا و مقصد با توجه به انواع وسایل حمل و نقل
– تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل ونقل تعادلی : کرایه مناسبی که بین شرکتهای حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) مورد تائید باشد و جوابگوی هزینه های حمل و نقل و مورد رضایت شرکت های تولیدی باشد تا شرکت های تولیدی بهانه و دلیلی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشته باشند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوعبرنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی توسعه

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- نقشه ادبیات پژوهش :

آیا با مدیریت زمان و استفاده از دانش مهندسی ترافیک در ارزیابی کار و زمان بر کرایه تعادلی حمل و نقل موثر است ؟
شکل 2-1 نقشه ادبیات پژوهش
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست؟3
در وضعیت موجود تورم در جامعه به دلیل عدم تعادل بین شرکت های حمل و نفل و تولیدی می باشد زیرا از یکطرف افزایش کرایه بار ناشی از پارامترهای موجود مانند افزایش قیمت سوخت و مسافت و ساعت و نوع جاده موجب عدم رضایت شرکت های تولیدی می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصولات دارند و پارامترهای موجود وجه اشتراکی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل ندارند لذا نیاز به کرایه تعادلی4 در حمل و نقل می باشد.
به منظور تعیین کرایه مناسبی که بتواند تعادل بین شرکت های حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) ایجاد نماید کرایه تعادلی باعث می شود افت و خیز قیمت کرایه بر اساس پارامترهای مطلوب باشد و بر اساس پارامترهای موجود نباشد زیرا پارامترهای موجود در ایجاد تع
ادل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل توانمند نمی باشند و کرایه تعادلی مانند دو کفه ترازو بین حمل و نقل و تولید تعادل ایجاد می کند.
کرایه تعادلی منجر به این می شود که شرکت های تولیدی بهانه ای جهت افزایش قیمت محصولات ندارند زیرا تحویل مناسب و سالم بار تولید و خدمات بیشتر می شود و مشری ها بیشتر می شوند و از طرفی شرکت های حمل و نقل به علت تحویل به موقع و سالم بار (کرایه بر اساس وظیفه ) و افزایش کرایه بیشتر می توانند هزینه های حمل و نقل را مهار کنند و شرکت های حمل و نقل از ورشکستگی نجات یابند.
2-3- نظریه دانشمندان :
(اسمال و وندندر2007)5 درمقاله ای تحت عنوان روند بلند مدت تقاضای حمل و نقل، کشش پذیری قیمت سوخت و چشم انداز نفت برای سیاست حمل ونقل به بررسی اثر قیمت های انرژی بر تقاضای حمل و نقل ایالات متحده آمریکا برای سال های 1996- 2004 پرداختند. وی تغییرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده ای برای هر فرد (بزرگسالان) را ناشی از سه عامل تغییرات میزان

دیدگاهتان را بنویسید