داستان، پیرنگ، صادقی، تراژدی

تواند تمام شود،اما صادقی داستان را با توصیف حالات درونی آقای خواتیم ادامه می دهد و با جنون او داستان را به پایان می برد.در گزاره های پایانی با تکرار”هرچیزی یک روز باید اتفاق... متن کامل

داستان، -، فرجام، گفتگو

حرفش را به کسی زده باشد و این معمّا که تا پایان داستان پرده از آن برداشته نمی شود، کشش پایانی داستان را تشدید می کند. – فر: در گزاره های پایانی داستان گفتگویی صورت می گیرد که... متن کامل

داستان، خواننده، گفتگو، صادقی

مرگ سلمان بدون آن که گره داستان(رازی که سلمان می خواهد بگوید) گشوده شود،قصه تمام می شود.– وس: گره اول داستان گرچه گشوده می شود و مرد وسواسی با رسیدن به خانه و مشاهده ی بخاری و چراغ... متن کامل

داستان، خواننده، اوج، –

نوشته های بهرام زیاد دیده می شوند،که گرچه خالی از نقطه ی اوج و لحظه ی قاطعی که عالی ترین نقطه ی داستان به شمار می رود،نیستند،اما اوج آن ها به اندازه ی داستان هایی که ذکر شد،قوی و جذاب... متن کامل

داستان، اوج، خواننده، راز

شسزبز

خفیفی را قرار می دهد که آن روبرو شدن آقای هادی پور و پرویزخان است،در حالی که پرویزخان آشکارا از حضور آقای هادی پور ناراحت است.در پایان داستان نیز با بحران دیگری روبرو می شویم و آن... متن کامل

داستان، ، فلانی، کوتوله

ا تشدید می کند.– در داستان کل: گم شدن عکس ها.– در داستان گر: بحران اول داستان زمانی به وجود می آید که تیرهای شلیک شده توسط پسرک به هدف اصابت نمی کند.بحران زمانی شدیدتر می شود که تیر... متن کامل

داستان، خواننده، کند. -، صادقی

شود اما خواننده را به دنبال ماجرا می کشاند.– در داستان خواب خون راز هویت”ژ”و اینکه او واقعاًکیست؟و نیز راز قتل”مرد درازقد و لاغر در نانوایی”نوعی هیجان پلیسی به داستان... متن کامل

2-1-3-2-11 کشمکش های اخلاقی51– در داستان قر:کشمکش محسن با خودش به خاطر از دست دادن اعتماد به نفس،اراده و تمام صفات خوب(ص،1380: 250) از این نوع است.در همین داستان درگیری فلانی با فسادهای... متن کامل