نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان الف) سرویس نقاشی ساختمان در تهران در یاور  به ترتیب زیر انجام می‌شود انجام کارهای لکه‌گیری و ترمیم بتونه‌ اولیه، سنباده کاری و آماده‌سازی برای آستر اولیه، اجرای... متن کامل

محتوی فضا

  اواخر دهۀ 1970 شمار جنبه های مشخص شدۀ مربوط به فضا رشد سریعی داشت و شامل جنبه هایی چون؛ ساختار، پاداش، خطرپذیری، صمیمیت، حمایت، معیارها، تعارض، هویّت، مردم سالاری، فردسالاری،... متن کامل

ویژگی های افراد با خودارزشابی های محوری بالا

ارزشیابی های محوری بیرونی ارزشیابی محوری بیرونی شبیه به خودارزشیابی های محوری هستند، از این حیث که هردو از نظر ماهیت بنیادی و از نظر حیطه و وسعت و دامنه، گسترده هستند. تفاوت بین این... متن کامل