معرفتی، اعتماد، آن‌ها، صدق

دیگر ارزش معرفتی ندارد مگر آنکه به تأیید خود باورنده رسد، می توان “خودمحوری معرفتیِ حداکثری”736 نامید. اندیشه ی اصلی در خودمحوری معرفتی حداکثری آن است که من فقط آنگاه برای باور... متن کامل

معرفتی، اعتماد، صدق، آن‌ها

پیشاتأملی به کارکرد مناسب قوای معرفتیِ خود نیز واجد هر سه مؤلفه ی معرفتی، عاطفی و رفتاری است. در اعتماد به کارکرد مناسب قوای معرفتی خود، باور، احساس و رفتار به گونه ای است که قوای... متن کامل

معرفتی، اعتماد، اتکا، معرفت

برانگیختگیِ فاعل معرفت با نظر به آن ها، نشانگر سویه های درون گرایانه ی این نظریه است اما در عین حال، تأکید آن بر وصول به غایت و گشودگی آن نسبت به بخت و اقبال معرفتی سویه های برون... متن کامل

معرفتی، باورنده، باورهای، فضایل

رفتار معرفتی نیز از طریق تشخیص شیوه های باورآوری و اندیشه ورزیِ الگوهای معرفتی شکل می گیرد. در اینجا است که زگزبسکی بار دیگر نظریه ی ارجاع مستقیم را به میان می آورد. در فصل پیش، نحوه... متن کامل

ر غالب موارد، انگیزه ی موجود در پسِ فعل کارکردی خودکار و ناخودآگاه دارد و کارکرد آن به سطح آگاهی بالفعل فرد نمی رسد اما در مواردی که این انگیزه اهمیت می یابد، ذهن فاعل به سوی آن جلب... متن کامل

باورنده، معرفتی، باورهای، فضایل

زمینه گرایی و مطلق گرایی معرفتی را نیز می آموزد. برای نمونه، در مثال کلیفورد، صاحب کشتی خطای معرفتی بزرگی مرتکب شده چون ارزش جان مسافران را از سرِ تنبلیِ فکری، به کلّی نادیده گرفته... متن کامل

معرفتی، اخلاقی، فضیلتمند، انگیزه‌ی

«بصیرت» عقلانی را که فراتر از قاعده گذاری های متعارف می روند، در تلائم با شخصیت اخلاقی یا عقلانی فرد قرار می دهد و مجموعه ی فضایل او را یکپارچه می کند. بدین ترتیب، امیال، احساسات و... متن کامل

نقد دیگر این که، خانم شاکری گلپایگانی آنگاه که با هدف فروکاستن حقوق به فقه میکوشد اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی در تعیین... متن کامل

عقلانیت، الهیات، معرفتی، دینی

تفکر و گفتگوی میان رشته ای، حرکتی فراتر از بافت مکانی بلافصل باید صورت گیرد. در این معنا، مناسب سازی مفهوم پسابنیان گرا از عقلانیت، ما را قادر خواهد ساخت برای ارتباط و گفتگوی میان... متن کامل

الهیات، معرفتی، تأمل، میان‌رشته‌ای

برنامه ای پژوهشی با یک «هسته» را به الهیات انتقال دهد و در آنجا از این مفهوم بعنوان یک استراتژی حفاظتی استفاده نماید تا اینکه پایه ای ترین باورها و اصولی که در آن هسته حفاظت شده اند... متن کامل