بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق

………………………………………………………………………….. 81 5-1 نتایج آزمون  های توصیفی……………………………………………… 81 5-2  نتایج آزمون  های استنباطی……………………………………………. 82 5-3  پیشنهادها………………………………………………………………… 84 5-4 پیشنهاد به سایر پژوهشگران…………………………………………….. 87 4- 5

Read More

مقاله – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۸

بررسی ارتباط بین احساسات و قصد خریدفرضیات پژوهش :فرضیه ۱ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.فرضیه ۲ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری

Read More