قرآن، آیات، تربیت، تفسیری»

یک ضد ارزش یا ارزش (به تناسب متعلق و محتوای سوگند) است.175بر این اساس می توان گفت: قلمرو تفسیر تربیتی به وسعت کل قرآن است؛ به این معنا که همه اجزای قرآن هدف و جهت گیری تربیتی دارند و... متن کامل

قرآن، تربیت، قلمرو، آیات

آدمی به سوی هدف مطلوب در نظر گرفته است در برگیرد. این تعریف از تفسیر تربیتی هم معنای عام تربیت و هم معنای خاصّ آن را در بر میگیرد؛ از اینرو به نظر میرسد تعریف جامعی برای تفسیر تربیتی... متن کامل

قرآن، آیات، تربیت، مفسّر

با مفهوم تفسیر تربیتی دارند نه هم پوشانی کامل.«محمد عبده» با بیان رویکرد تفسیر خود، به طور غیر مستقیم، به بیان حقیقت تفسیر تربیتی می پردازد و می نویسد:«تفسیری که ما به دنبال آن هستیم... متن کامل

قرآن، تاویل، تنزیل، واژۀ

درپذیر تا درآید در گلو چون شهد و شیر198 2-1-4 تأویل در تاریخ: تا آغاز قرن دوم هجری، شواهدی را می بینیم که متوسل شدن به تفسیر قرآن همراه با ترس و دلهره بوده است و کسی که تصمیم به کار... متن کامل

1-3-9 پل ریکور (Paul Ricoeur) (2005 – 1913 م.): پل ریکور متفکر معاصر فرانسوی و واپسین نمایندۀ هرمنوتیک در غرب، تعریفی کاملاً متفاوت با آموزۀ استقلال ذاتی متن و مرکزیت خوانش گر به دست می دهد. او... متن کامل

قرآن، تربیت، آیات، اخلاقی

گسترده وجود وی میگردد را شامل میشود.گستره تربیت از منظر ابعاد وجودی آدمی نیز بسیار بااهمیّت است. در اندیشه دینی، وجود انسان از ابعاد گوناگون قابل رشد و شکوفایی است. از منظر اعتقادی،... متن کامل

قرآن، تربیت، آیات، قلمرو

م تربیتی است.» مفسّران تربیتی شیوه ای را در پیش می گیرند؛ اعمّ از روش ترتیبی یا موضوعی با شاخه هایی که دارند و آموزه های تربیتی را بر محور آن روش کشف و به عنوان پیام های تربیتی آیات... متن کامل

2-2. مفهوم اصطلاحی تفسیرفارغ از معنای لغوی و کاربرد قرآنی این واژه، تعریف و کاربرد اصطلاحی آن بسیار مهم است؛ زیرا در تفسیر پژوهی، این واژه به واسطه چندوجهی بودن در معانی مختلفی به کار... متن کامل

میت رویکرد فرابخشی دولتمردانPB22, PB23, PB24, PB2522تبعات غیرقابل پیش بینی مسائل زیست محیطیPB2023ابعاد فرامحلّی مسائل زیست محیطیPB2024مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شوراPB10, PB11, PB1325تأثیر توسعه... متن کامل