علمی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان …

بین دوره های آموزش ضمن خدمت با میزان رشد و ترفیع کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد.نتیجه گیری:۱-فرضیه وجود رابطه معنا داری بین دوره های

Read More

سایت مقالات فارسی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

**۰۵/۳۹۴۸۱۰۰۰/۰عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان۴۶۷۲۸/۴۷۵/۰۰۳/۰**۶۰/۳۶۴۶۶۰۰۰/۰P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰** برای

Read More