دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

مقیاس های گرافیکیفرم بررسیانتخاب اجباریوقایع حساسخود ارزشیابیمدیریت بر مبنای هدف(MBO )ارزشیابی روانیکه چند نمونه از آنها را معرفی می کنیم.۲-۲-۱۰-۱ روش رتبه بندی[۶۴]:در این روش

Read More