منابع مقالات علمی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

نتایج جدول فوق نشان می دهد متغیر رفتار سازمانی دارای اعتباری برابر با۰/۸۳می باشد که این میزان نشان دهنده مناسب و مطلوب بودن سؤال های

Read More

تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری …

۲-۱-۵-۲ روش شناخت:روانشناسان شناختی بر ارتباط هایی که میان رفتارها ی گوناگون از طریق تجربیات آزمون و خطا بر قرار می شود تأکید دارند.در برابر

Read More