فضایل، معرفت، عقلانی، انگیزش

باورهای صادق را بیشتر می کند اما قطعاً متضمّن آن نیست چراکه هیچ نظریه ی توجیهی نمی تواند با مفروض گرفتن گسست دکارتی بین سوژه و ابژه متضمّن صدق باور باشد.626 توجیه، عقلانیت و هر مفهوم... متن کامل

فضایل، عقلانی، معرفت، صدق

ت عقلانی” نیز گفت که با یکدیگر در تعامل اند. شرافت فضیلتی است که با یگانگی نفس و داوری کلّی آن مرتبط است. شرافت اخلاقی گونه ای ارزیابی مثبت از ویژگی های اخلاقی و توفیق در وصول به... متن کامل

فضایل، عقلانی، اخلاقی، فضیلت

انتقال و حافظه ی قوی باشند، و همچنین، آنان که آن قرابت را دارند ولی به کُندذهنی و ضعف حافظه دچارند، هرگز نمی توانند به ماهیت نیک و بد پی ببرند زیرا چنانکه در آغاز سخن اشاره کردم، باید... متن کامل

ر غالب موارد، انگیزه ی موجود در پسِ فعل کارکردی خودکار و ناخودآگاه دارد و کارکرد آن به سطح آگاهی بالفعل فرد نمی رسد اما در مواردی که این انگیزه اهمیت می یابد، ذهن فاعل به سوی آن جلب... متن کامل

معرفتی، اخلاقی، فضیلتمند، انگیزه‌ی

«بصیرت» عقلانی را که فراتر از قاعده گذاری های متعارف می روند، در تلائم با شخصیت اخلاقی یا عقلانی فرد قرار می دهد و مجموعه ی فضایل او را یکپارچه می کند. بدین ترتیب، امیال، احساسات و... متن کامل

فضایل، فضیلت، عقلانی، مؤلفه‌ی

به استقلال ارزش آن از متعلَّق انگیزش یا غایت آن می انجامد. در نتیجه، مشخص نیست که چرا زگزبسکی بر ارزش مؤلفه ی موفقیتِ اعتمادپذیر نیز اصرار دارد.638 زگزبسکی خود پاسخ داده است که انگیزش... متن کامل

فضایل، عقلانی، معرفت، انگیزش

صرفاً افزایش کمّی باورهای صادق، جای دهیم، آنگاه درمی یابیم که داشتن این فضایل نیز باورنده را در وصول به غایت انگیزش معرفت یاری خواهد کرد. انتقاد سوم برخورداری یکسانِ متفکران برجسته... متن کامل

فضایل، معرفت، صدق، عقلانی

عقلانی است که هرگز الگویی اعتمادپذیر در دستیابی به صدق عرضه نمی کند. از آنجا که مؤلفه ی انگیزشیِ این فضایل از آن ها جدایی ناپذیر است، «شیوه ی درست رفتار شناختی، آنگاه که باید بر... متن کامل

فضایل، عقلانی، اخلاقی، فضیلت

باشد. بنابراین، دشواری های مربوط به تحقیق در امور جدّی را بی صبرانه رد می کند چون امیدش را محدود می کنند».603 او، همچنین، در طبقه بندی بُت های ذهنی تأثیر عواطف، امیال و هیجانات را از... متن کامل

فضایل، اخلاقی، عقلانی، آن‌ها

و مؤلفه ی موفقیت در تحقق غایت در کار است که موجب می شود گاه نتوان، به هر دلیل، در تحقق غایت موفق بود. برخی انگیزش ها وجود دارند که تحقق غایتشان سهل تر است. «سخت کوشی» چنین انگیزشی است.... متن کامل