شعر، خیال، میگوید:، شعری

را عنصر ثابت شعر میدانـد و میگوید: ایماژ در شعر یک عنصر ثابت است، حوزۀ الفاظ و خصوصیات وزنی و عروضی دگرگون میشود، حتی موضوعات تغییر میکنـد، اما استعاره باقی میماند. استعاره؛... متن کامل

شعر، منظوم، خیال، ادبی

قالب یک اثر با آن درگیر است، دقت در پیشینۀ تاریخی چگونگی پیدایش و دگرگونی آن اثر یا نوع ادبی، بسیار حائز اهمیت است. درست است که هر اثر یا نوع ادبی محصول زمان خود است، اما دقت در... متن کامل