بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

۴٫۱- سولات پژوهشسوال اصلی: انتظارات موثر بر بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی کدامند؟سوالات فرعی:۱) انتظارات مشتریان از بانکداری موبایلی کدامند؟۲) مشتریان بر اساس معیارهای مورد انتظار به

Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

مقیاس های گرافیکیفرم بررسیانتخاب اجباریوقایع حساسخود ارزشیابیمدیریت بر مبنای هدف(MBO )ارزشیابی روانیکه چند نمونه از آنها را معرفی می کنیم.۲-۲-۱۰-۱ روش رتبه بندی[۶۴]:در این روش

Read More