بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق

………………………………………………………………………….. 81 5-1 نتایج آزمون  های توصیفی……………………………………………… 81 5-2  نتایج آزمون  های استنباطی……………………………………………. 82 5-3  پیشنهادها………………………………………………………………… 84 5-4 پیشنهاد به سایر پژوهشگران…………………………………………….. 87 4- 5

Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

مقیاس های گرافیکیفرم بررسیانتخاب اجباریوقایع حساسخود ارزشیابیمدیریت بر مبنای هدف(MBO )ارزشیابی روانیکه چند نمونه از آنها را معرفی می کنیم.۲-۲-۱۰-۱ روش رتبه بندی[۶۴]:در این روش

Read More