تحریم، تسلیحات، قطعنامه، تسلیحاتیپژوهشتیتر مطلب:

است که در تولید و گسترش تسلیحات متعارف به ویژه موشک ها و هواپیماهای تهاجمی نیز استفاده می گردد. هم چنین قطعنامه به سه صورت غیر مستقیم بر تحریم تسلیحاتی ایران تاثیر می... متن کامل