معرفتی، اعتماد، آن‌ها، صدق

دیگر ارزش معرفتی ندارد مگر آنکه به تأیید خود باورنده رسد، می توان “خودمحوری معرفتیِ حداکثری”736 نامید. اندیشه ی اصلی در خودمحوری معرفتی حداکثری آن است که من فقط آنگاه برای باور... متن کامل

معرفتی، اعتماد، صدق، آن‌ها

پیشاتأملی به کارکرد مناسب قوای معرفتیِ خود نیز واجد هر سه مؤلفه ی معرفتی، عاطفی و رفتاری است. در اعتماد به کارکرد مناسب قوای معرفتی خود، باور، احساس و رفتار به گونه ای است که قوای... متن کامل

ر غالب موارد، انگیزه ی موجود در پسِ فعل کارکردی خودکار و ناخودآگاه دارد و کارکرد آن به سطح آگاهی بالفعل فرد نمی رسد اما در مواردی که این انگیزه اهمیت می یابد، ذهن فاعل به سوی آن جلب... متن کامل

اعتماد، آزادی، سیاست، جمهوری

از این رو در عرصه نهادسازی حکومتی برای صیانت و بسط آزادی باید نهادهای متناسب با هر دو جلوهی آزادی محقّق شود؛ به این معنا که در درون حاکمیت، نهادهای نظارتی جهت حمایت و صیانت از اقسام... متن کامل

همانطور که در میان سخنان زنان دیدید یکی از تأکیدهای آنها در ارتباط با رابطه زناشویی این بود حتی اگر درباره رابطه زناشویی چیزی می‏دانند، نزد همسر تظاهر به بی‏اطلاعی کنند زیرا که در... متن کامل

سرمایه اجتماعی ( منبع : فیروز آبادی ، سید احمد ،ناطق پور ، محمد جواد ، 1385، صص 169و168 )جدول 2-2 شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ردیفنظریه پردازاندیدگا ه به سرمایه... متن کامل

سرمایه اجتماعی ( منبع : فیروز آبادی ، سید احمد ،ناطق پور ، محمد جواد ، 1385، صص 169و168 )جدول 2-2 شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ردیفنظریه پردازاندیدگا ه به سرمایه... متن کامل