دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

مقیاس های گرافیکیفرم بررسیانتخاب اجباریوقایع حساسخود ارزشیابیمدیریت بر مبنای هدف(MBO )ارزشیابی روانیکه چند نمونه از آنها را معرفی می کنیم.۲-۲-۱۰-۱ روش رتبه بندی[۶۴]:در این روش

Read More

دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه …

۲-۲-۷ – خطاهای مربوط به ارزیابی عملکرد:تمایل حد وسط :تمایل به ارزیابی تمامی کارکنان در حد متوسط و میانیمتفاوت با من: تمایل به خود را

Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

صاحبنظران معتقدند که توافق کلی درباره اهداف ارزیابی عملکرد وجود ندارد،ولی بر روی اهداف زیر اتفاق نظر وجود دارد:– تشخیص نیازهای آموزشی نیروی انسانی؛– ایجاد

Read More