اخلاقی، فضایل، معرفتی، عقلانی

پی تشخیص حد وسط برآمده است. حکمت فضیلتی است که فاعل، با داشتن آن، در تشخیص حد وسط های اخلاقی و عقلانی کامیاب می شود. بنابراین، فضایل عقلانی نیز مانند فضایل اخلاقی در حد وسط بین دو... متن کامل

فضایل، عقلانی، اخلاقی، فضیلت

انتقال و حافظه ی قوی باشند، و همچنین، آنان که آن قرابت را دارند ولی به کُندذهنی و ضعف حافظه دچارند، هرگز نمی توانند به ماهیت نیک و بد پی ببرند زیرا چنانکه در آغاز سخن اشاره کردم، باید... متن کامل

ر غالب موارد، انگیزه ی موجود در پسِ فعل کارکردی خودکار و ناخودآگاه دارد و کارکرد آن به سطح آگاهی بالفعل فرد نمی رسد اما در مواردی که این انگیزه اهمیت می یابد، ذهن فاعل به سوی آن جلب... متن کامل

پایبندی به ارزشهای اخلاقی462 ارزشها، ریشه و اساس رفتارهای اخلاقی آدمیان به شمار میآیند. ارزشهای اخلاقی به فضایلی اطلاق میشود که باعث میشود افراد به شیوههای اخلاقی درست و نیکو رفتار... متن کامل

بههمپیوسته، همالان، پایبندی، نابههمپیوسته

ت بزهکاری (08/0-) ارتباط و همبستگی منفی را نشان میدهد. به عبارتی، هر چقدر از طرف مدارس دولتی به سمت مدارس غیردولتی حرکت میکنیم، از میزان خشونت کاسته میشود. مدل تحلیل مسیردر اینجا نخست به... متن کامل

انتظار شرم جدول (5-26) نمایانگر اطلاعات مربوط به متغیر انتظار شرم به تفکیک جنس میباشد. همانگونه که از جدول (5-26) برمیآید 3/88 درصد پاسخگویان پسر با گویه «اگر موقع برداشتن وسیلهای از مغازه... متن کامل

معرفتی، اخلاقی، فضیلتمند، انگیزه‌ی

«بصیرت» عقلانی را که فراتر از قاعده گذاری های متعارف می روند، در تلائم با شخصیت اخلاقی یا عقلانی فرد قرار می دهد و مجموعه ی فضایل او را یکپارچه می کند. بدین ترتیب، امیال، احساسات و... متن کامل

فضایل، فضیلت، عقلانی، مؤلفه‌ی

به استقلال ارزش آن از متعلَّق انگیزش یا غایت آن می انجامد. در نتیجه، مشخص نیست که چرا زگزبسکی بر ارزش مؤلفه ی موفقیتِ اعتمادپذیر نیز اصرار دارد.638 زگزبسکی خود پاسخ داده است که انگیزش... متن کامل

فضایل، عقلانی، اخلاقی، فضیلت

باشد. بنابراین، دشواری های مربوط به تحقیق در امور جدّی را بی صبرانه رد می کند چون امیدش را محدود می کنند».603 او، همچنین، در طبقه بندی بُت های ذهنی تأثیر عواطف، امیال و هیجانات را از... متن کامل

فضایل، اخلاقی، عقلانی، آن‌ها

و مؤلفه ی موفقیت در تحقق غایت در کار است که موجب می شود گاه نتوان، به هر دلیل، در تحقق غایت موفق بود. برخی انگیزش ها وجود دارند که تحقق غایتشان سهل تر است. «سخت کوشی» چنین انگیزشی است.... متن کامل