منبع پایان نامه ارشد درمورد پارامترهای بیومکانیکی و تحلیل واریانس یکطرفه

استخوان طبیعی خاصیت شکنندگی دارد و جابجایی و تغییر شکل استخوان حین تست کمتر از بافت های نرم تغییر شکل پذیر است. اما اگر استخوان نرم تر از حالت طبیعی باشد افزایش جابجایی بیشتر است. پس... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل واریانس

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه شاخص سفتی در استخوان تیبیا نیز مطابق شکل 4-5 وجداول 4-12 و 4-13 نشان می دهد که بین گروه های مختلف ویبراسیون در رت اوراکتومی تفاوت معنی داری وجود... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس و گروه کنترل

وزن(گرم) هفته هشتم(قبل از کشتن) وزن(گرم) هفته چهارم وزن(گرم) هفته اول قبل از تمرین تعداد گروه5/21±55/262 0/25±55/262 0/22±11/251 9 LFLA 4/40±250 8/41±66/257 0/31±55/230 9 HFLA2/35±44/246 4/34±261 2/20±88/238 9 HFHA2/26±11/241 9/27±11/248... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس و توصیف آماری

شکل 3-‏0 نمودار غلظت استاندارد فلز کلسیم. با استفاده از سه غلظت استاندارد، سه جذب اتمی استاندار بدست آمد که بقیه نمونه ها براین اساس خوانده شد.برای تهیه تراکم یون کلسیم، استخوان درشت... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد بافت استخوان و اندازه گیری

3-4- ارزیابی استخوان3-4-1- ارزیابی خمشی استخوانمقاومت خمشی استخوان فمور و تیبیا راست رت بوسیله دستگاه Zwick material- mashine Z 2.5 ساخت کشور آلمان تحت تست خمش سه نقطه قرار گرفتند(شکل3-9). فک های... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد تداوم فعالیت و بافت استخوان

الف – چارچوب دستگاه که مطابق شکل3-4، ابعاد این دستگاه 60×40×110 سانتیمتر مکعب میباشد و دارای چهار چرخ بمنظور راحتی در جابجایی و قابلیت قفل شدن چرخ ها در هنگام ارتعاش می باشد. روی این... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه علوم پزشکی و پایان نامه

3-1-1- نمونه مورد مطالعه 54 سر رت ماده از نوع ویستار که در هنگام خرید 14-12 هفته سن و دامنه ی وزن 18±220 گرم در مطالعه شرکت داده شدند. رت ها از موسسه انیستیو پاستور خریداری و بدون زایش بودند.... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های روزانه و تداوم فعالیت

اوزسی وی سی و همکاران (2007) پای چپ 18 موش ماده بالغ با فرکانس 45Hz، g 6/0 برای 20دقیقه/روز، 5 روز / هفته و به مدت 3 هفته تحت بارگذاری قرار گرفتند، در حالی که پای راست به عنوان کنترل استفاده شد.... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد استحکام استخوان و شکستگی استخوان

شکل2-15- اجزا میکروسکوپی استخوان.2-6- ساختمان ماکروسکوپی استخوان 2-6-1- استخوان متراکم و اسفنجیاستخوان از نظر ماکروسکوپی به دو نوع متراکم و اسفنجی تقسیم می‌شود. استخوان های بلند (فمور،... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد استحکام استخوان و انتقال اطلاعات

قدرت استخوان یا هر ماده دیگر به نقطه شکست یا تحمل بار قبل از شکست، تعریف می شود. قدرت نهایی عبارتست از استرس مورد نیاز برای ایجاد شکستگی در استخوان که استرس نهائی نیز نامیده می... متن کامل