مقاله فرایندهای انگیزشی و موفقیت تحصیلی

می‌کند. بنابراین برای اینکه مطالعه فعال و پویایی داشته باشید باید یک برنامه صحیح و اصولی طرح‌ریزی کنید و براساس برنامه خود مطالعه کنید. پس برنامه‌ریزی یعنی تلاشی مجدانه برای رسیدن... متن کامل

مقاله رویکردهای یادگیری و مهارت‌های مطالعه

  2ـ10 عادت مطالعهاز موضوعاتی که از سال‌های 1970 بهبعد در پژوهش‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفت، این بود که افراد با بهره‌گیری از چه شیوه‌هایی به فراگیری مطالب می‌‌پردازند( هون1... متن کامل

مقاله فرآیند ادراکی و نظریه کارایی

شکل 2-2. انگارههای پردازش جز به کل (پایین به بالا) و کل به جز (بالا به پایین) برگرفته از رید1 2003، 33 2ـ6ـ2. پایین به بالانظریهی پایین به بالا بر جنبههای سلسلهمراتبی خواندن از حروف به کلمات... متن کامل

مقاله روانشناسی اجتماعی و محیط دیجیتالی

هر انسانی برای تداوم موفقیتآمیز زندگی روزانهی خود به مجموعهای از مهارت‌ها نیاز دارد. هرچه جوامع پیچیدهتر شود، بر مجموعه مهارتهای مورد نیاز برای گذراندن زندگی روزانه نیز افزوده... متن کامل

مقاله ساختارهای اجتماعی و فعالیت اجتماعی

خواندن فعالیتی هدفمند و چندبعدی است که در آن خواننده دست به استنتاج میزند و دانش قبلی خود به مطالب جدید را پیوند میدهد. خواندن بهمعنای دریافت معنا از طریق نوشتار است و هدف اصلی... متن کامل

مقاله عادت به مطالعه و نیات رفتاری

کنشپذیری و نیات رفتاری وی اثر می‏پذیرد و باعث می‏شود با نگرش‏های مختلفی نسبت به خواندن اقدام کند (یاماشیتا 2004،19-1). عادت مطالعه: استیگر (2009) معتقد است که عادت مطالعه را مانند خیلی... متن کامل

مقاله کودکان و نوجوانان و فرآیندهای شناختی

کتاب، یکی از ابزارهای کمال، تفکر، رشد و تعالی انسانی است. از دیرزمان اهمیت مطالعه نزد اهل علم وادب شناخته شده است و درباره آن سخن‏ها گفته‏اند. کتاب، حتی در روزگار پیشرفت‌های... متن کامل

مقاله عادت به مطالعه و روش پیمایشی

جدول4-18 معنیداری تفاوت میانگین نگرش خواندن بر حسب جنسیت با آزمون ویتنی مان…………85 جدول4-19. معنیداری تفاوت میانگین نگرش خواندن بر حسب نوع جرم با آزمون مان-ویتنی……. 86... متن کامل

پایان نامه توسعه منابع انسانی و قصد کارآفرینانه

نتایج حاصل از آزمون نشان می‌دهد که مقدار پیرسون 0.227 با سطح معنی داری 0.006 و با احتمال 99% معنی دار می‌باشد و این نشان از همبستگی مثبت میان دو متغیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر... متن کامل

پایان نامه قصد کارآفرینانه و کارآفرینی دانش

من می‌توانم با دیگران رابطه همکاری و تعاملی ایجاد کنمنتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز براساس محاسبه مقدار پیرسون 0.385 و سطح معنی داری 0.00 نشان از ارتباط قوی و مثبت مهارت ایجاد محیط... متن کامل