پلیس، افکار، کیفری، مأمورانکنکاشی در

را در مورد سیاستهای صورت گرفته ابراز میکنند. به طور کلی، سه نوع ارزیابی «تکنیکی»، «دموکراتیک» و «کثرتگرایانه» را میتوان از یکدیگر تمایز داد: در ارزیابی تکنیکی نقش افکار عمومی خیلی... متن کامل

موضوع :تحقیقی با کلید واژگان:

در حقوق کیفری ماهوی، ضعف سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق بشر (اقشار عادی جامعه، متهمان، محکومان و…) کم نیست. ابتدا اجمالی از اهم‌این ضعفها و سپس تشریحی از برخی از آنها لازم... متن کامل

تحقیقی با کلمات کلیدی:درباره :

خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»،... متن کامل

، بزهکاری، گویههای، موافقت

میباشد. جدول‏529:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشارمشخصه های آماریتعداد گویهحداقلحداکثرمیانگینمیانهمدواریانسانحراف معیارچولگیکشیدگیتعداد مواردفشار882718182096/2728/538/026/0-835 متغیر... متن کامل

، پسران، دختران، شرم

تقلب امتحانی و تماشای فیلمهای غیرمجاز را، اخلاقاً روا میدانند و نادرست و ناروا نمیانگارند. به عبارتی، هم اینها برای این نوع رفتارها، هیچ منع اخلاقی احساس نمیکنند. جدول‏524: درصد... متن کامل

همالان، دختران، پسر، بزهکار

والدینپسردختر موافق-کاملاً موافق بینابینمخالف-کاملاً مخالفموافق-کاملاً موافق بینابینمخالف-کاملاً مخالف با من قهر کرده و مرا از منزل بیرون میکنند.7/37/67/8925/45/93 آنقدر پیش فامیل بد... متن کامل

، شرمساری، پسران، دختران

فراوانیدولتی7767/92غیردولتی613/7جمع835100 متغیرهای مستقلشرمساری نتایج بدست آمده از جدول (5-14) نشان میدهد که 4/86 درصد از دانشآموزان پسر در پاسخگویی به گویه اول (بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در... متن کامل

منزلت، ، پدر، تحصیلات

دارای بالاترین معدل تحصیلی و رشتههای فنی حرفهای، کاردانش و علوم انسانی به ترتیب، دارای کمترین معدل تحصیلی است. جدول‏52: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلیرشته تحصیلی ... متن کامل