مقاله جدول آلفای کرونباخ و اعضای هیأت علمی

آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص می‌کند. آمار توصیفی اطلاعاتی دربارهی مثلاً متوسط درآمد پاسخگویان فراهم می‌آورد یا نشان میدهد که سطح تحصیلات بر الگوی... متن کامل

مقاله راهبردهای فراشناختی و دانش آموزان ابتدایی

جوادی‌یگانه و کاظمی (1390) در پژوهشی به سنجش نگرش جوانان به خواندن رمان جدی در سال تحصیلی 87-88 پرداخته‌اند. در این پژوهش پیمایشی تعداد 393 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با استفاده از... متن کامل

مقاله شیوه نمونهگیری و دانشجویان دختر

ترکانلوغلو (2001) ماهیت انگیزه‌های خواندن دانش‌آموزان ترکیه و رابطه بین انگیزه‌های خواندن و میزان خواندن آنها را مطالعه کرده است. شرکت کنندگان در پژوهش وی،‌ 151 دانش آموز از مقاطع... متن کامل

مقاله تجزیه وتحلیل و روش پیمایشی

برآورد کرد (ساعی1381، 27). در هر جمعیت ، به آن جزیی نمونه گفته می‌شود که معرف جمعیت آماری باشد. منظور از شرط معرف بودن آن است که همه صفات جمعیت، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای... متن کامل

مقاله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشگاه فردوسی مشهد

2ـ12ـ9 روش خواندن انتقادیهدف از خواندن انتقادی دستیابی به قضاوت مستدل و درگیری عمیق‌تر با مطالب از طریق تجزیه و تحلیل معانی و شناسایی روابط بین مطالب خواندنی و تجربیات شخصی است که... متن کامل

مقاله برای یادگیری از طریق خواندن متون به شیوه و خواندن اجمالی

روخوانی ساده مطلب است (توماس و رابینسون 1982). در این روش به خود پس دادن مطالب، نقش بسیار مهمی دارد. اختصاص بخش عمده زمان مطالعه به یادآوری فعال مطالب بهتر از آن است که تمام وقت خود را... متن کامل

مقاله روش پرسیدن دوجانبه و روش مطالعه مشارکتی

U یا درک و فهم، در این مرحله دانشجو باید تلاش کند تا آنجا که ممکن است مطالبی ر اکه خوانده می‌شود به طورعمیق درک کند و از کم و کیف درک و فهم خود آگاه باشد. Rیا یادآوری (بازخوانی) ، دانشجو... متن کامل

مقاله فرایندهای انگیزشی و موفقیت تحصیلی

می‌کند. بنابراین برای اینکه مطالعه فعال و پویایی داشته باشید باید یک برنامه صحیح و اصولی طرح‌ریزی کنید و براساس برنامه خود مطالعه کنید. پس برنامه‌ریزی یعنی تلاشی مجدانه برای رسیدن... متن کامل

مقاله روش‌های جدید مطالعه و راهبردهای یادگیری

(طوسی 1373؛ به نقل از محمود 2004). نیازهای سهگانه مک‌کللند: دیوید مککللند سه عامل انگیزشی را در مورد نیازها پیشنهاد نمود که عبارتنداز:نیاز به کسب موفقیت: یعنی تلاش برای کسب هدف با توجه به... متن کامل

مقاله رویکردهای یادگیری و مهارت‌های مطالعه

  2ـ10 عادت مطالعهاز موضوعاتی که از سال‌های 1970 بهبعد در پژوهش‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفت، این بود که افراد با بهره‌گیری از چه شیوه‌هایی به فراگیری مطالب می‌‌پردازند( هون1... متن کامل