حقوق، کیفری، حقوقی، آزادیجستاری در :

و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و میرود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشهی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست... متن کامل

حقوق، حقوقی، حکومت، سیاستدرباره :مقاله درباره

ن پلیس و طبقهبندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایتهایشان پس گرفته میشوند، به عنوان جرایم کماهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزهدیدگان هم در نحوه اجرای... متن کامل

پلیس، افکار، کیفری، مأمورانکنکاشی در

را در مورد سیاستهای صورت گرفته ابراز میکنند. به طور کلی، سه نوع ارزیابی «تکنیکی»، «دموکراتیک» و «کثرتگرایانه» را میتوان از یکدیگر تمایز داد: در ارزیابی تکنیکی نقش افکار عمومی خیلی... متن کامل

موضوع :تحقیقی با کلید واژگان:

در حقوق کیفری ماهوی، ضعف سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق بشر (اقشار عادی جامعه، متهمان، محکومان و…) کم نیست. ابتدا اجمالی از اهم‌این ضعفها و سپس تشریحی از برخی از آنها لازم... متن کامل

تحقیقی با کلمات کلیدی:درباره :

خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»،... متن کامل

، پسران، دختران، شرم

تقلب امتحانی و تماشای فیلمهای غیرمجاز را، اخلاقاً روا میدانند و نادرست و ناروا نمیانگارند. به عبارتی، هم اینها برای این نوع رفتارها، هیچ منع اخلاقی احساس نمیکنند. جدول‏524: درصد... متن کامل

، بزهکاری، گویههای، موافقت

میباشد. جدول‏529:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشارمشخصه های آماریتعداد گویهحداقلحداکثرمیانگینمیانهمدواریانسانحراف معیارچولگیکشیدگیتعداد مواردفشار882718182096/2728/538/026/0-835 متغیر... متن کامل

، شرمساری، پسران، دختران

فراوانیدولتی7767/92غیردولتی613/7جمع835100 متغیرهای مستقلشرمساری نتایج بدست آمده از جدول (5-14) نشان میدهد که 4/86 درصد از دانشآموزان پسر در پاسخگویی به گویه اول (بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در... متن کامل

همالان، دختران، پسر، بزهکار

والدینپسردختر موافق-کاملاً موافق بینابینمخالف-کاملاً مخالفموافق-کاملاً موافق بینابینمخالف-کاملاً مخالف با من قهر کرده و مرا از منزل بیرون میکنند.7/37/67/8925/45/93 آنقدر پیش فامیل بد... متن کامل

منزلت، ، پدر، تحصیلات

دارای بالاترین معدل تحصیلی و رشتههای فنی حرفهای، کاردانش و علوم انسانی به ترتیب، دارای کمترین معدل تحصیلی است. جدول‏52: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلیرشته تحصیلی ... متن کامل