اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۴

مولفه های کلیدی برنامه ریزی راهبردیرسالت یا بیانیه ماموریت[۳] :بیانیه ماموریت یا رسالت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می

Read More

جستجوی مقالات فارسی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۷

سئوالات فرعی مرتبط با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت آیا وجود سیستم دقیق محاسبه بهای تمام شده بر اساس فعالیت در دانشگاه، در استقرار

Read More