اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۴

مولفه های کلیدی برنامه ریزی راهبردیرسالت یا بیانیه ماموریت[۳] :بیانیه ماموریت یا رسالت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می

Read More