تحقیق – بررسی اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی …

eA۰۲/۰±۰۸/۶dA۰۲/۰±۳۲/۶dA۰۳/۰±۳۰/۶cA۰۴/۰±۴۰/۶bA۰۳/۰±۴۸/۶aAB۰۵/۰±۵۶/۶ ۵/۲%dA۰۲/۰±۰۸/۶cA۰۲/۰±۳۱/۶cA۰۲/۰±۲۹/۶cBC۰۴/۰±۳۲/۶bAB۰۲/۰±۴۶/۶aB۰۵/۰±۴۷/۶ -مقادیر بر اساس میانگین± انحراف معیار گزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح

Read More