ضعف های سلامت سازمانی

۲ ) افزایش غیبت کارکنان؛ ۳ ) از دست دادن کانالای ارتباطی باز؛ ۴ ) اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛ […]

با موضوع ابعاد اعتماد

صداقت بر درستی و شرافت دلالت داره. توجه به می رسه که به هنگام آزمایش اندازه قابل اعتماد بودن دیگری این بعد […]

سبب شناسی افسردگی

یه زمینه کلی تحقیق درباره علل زیست شناختی افسردگی به نقش انتقال دهندگان عصبی مربوطه. سالهاست که نظریه کاتکولامین[۱] در مورد افسردگی […]