بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 7

تمايل به موفقيتچشم انداز وسيع داشتنخلاق بودنمبتكر ايده هاي بشردوستانه-هنرمندانهآينده نگر لذت از حل مسالهخواستار بهترين جوابخواستار كنترلاستفاده نسبتًا زياد از داده هالذت از تنوعنوآور

Read More