تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

 دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران شرقدانشکده علوم انسانی ،گروه آموزشی علوم اجتماعیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”گرایش :علوم ارتباطات اجتماعیعنوان:تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه

Read More