هویت بخشی در مجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی

نیاز به حفظ فاصله های فردی و اجتماعیآزمایشهادرموردبیشترانسانهادرشرایط اجتماعی مختلف نشان می دهدثبت فاصله هابسیارپیچیده است. درمیان آنها چهارفاصله وجود داردکه به صورت فواصل خصوصی،

Read More