دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

۲-۳-۳-۵ نظریه نیازها ۲۲
۲-۳-۳-۶ نظریه هرزبرگ ۲۳
۲-۳-۳-۷ نظریه هالند ۲۴
۲-۳-۴ راههای ایجاد رضایت شغلی ۲۴
۲-۳-۵ پیامدهای رضایت شغلی ۲۵
۲-۳-۶ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ۲۶
۲-۳-۶-۱ عوامل سازمانی ۲۷
۲-۳-۶-۲ عوامل محیطی ۲۸
۲-۳-۶-۳ عوامل شغلی ۲۸
۲-۴ سوابق تحقیق ۲۹
۲-۴-۱ سوابق داخلی ۲۹
۲-۴-۲ سوابق خارجی ۳۳
۲-۵ مدل مفهومی تحقیق ۳۴
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ۳۶
۳-۳ روش پژوهش ۳۶
۳-۴ جامعه آماری ۳۷
۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۳۷
۳-۶ روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۳۷
۳-۷ روایی و پایایی ابزار سنجش ۳۸
۳-۷-۱- اعتبار یا روایی تحقیق ۳۸
۳-۷-۲- پایایی تحقیق ۳۸
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۹
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۴۱
۴-۲ توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی) ۴۱
۴-۲-۱ سن ۴۲
۴-۲-۲ تحصیلات ۴۳
۴-۲-۳ سابقه خدمت ۴۴
۴-۳ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق ۴۵
۴-۴ سطح معناداری آزمون نرمال بودن ۴۵
۴-۵ آزمون فرضیات تحقیق ۴۶
۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول تحقیق ۴۶
۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم ۴۷
۴-۵-۳ آزمون فرضیه سوم ۴۸
۴-۵-۴ آزمون فرضیه چهارم ۴۹
۵-۵-۵ یافته های جانبی تحقیق ۵۱
۴-۶-رتبه بندی متغییرهای تحقیق ۵۱
۴-۷ جدول کلی فرضیات ۵۲
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۵۴
۵-۲ خلاصه تحقیق ۵۴
۵-۳ بحث و تفسیر ۵۵
۵-۳-۱ فرضیه اول تحقیق ۵۵
۵-۳-۲ فرضیه دوم تحقیق ۵۵
۵-۳-۳ فرضیه سوم تحقیق ۵۵
۵-۳-۴ فرضیه چهارم تحقیق ۵۵
۵-۳-۵ چه سبک تفکر در سازمان اجرا می شود؟ ۵۵
۵-۳-۶ سطح رضایتمندی در سازمان به چه صورت است؟ ۵۶
۵-۴ پیشنهادات تحقیق حاضر ۵۶
۵-۵ پیشنهادات تحقیقات آتی ۵۷
۵-۶ محدودیت های تحقیق ۵۷
منابع فارسی ۵۹
پیوست ها ۶۴

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول ۱: خلاصه سبک های تفکر استرنبرگ ۱۶
جدول ۳-۲ توزیع سؤالات پرسشنامه‌ها ۳۹
جدول ۴-۱ سن پاسخ دهندگان ۴۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۴۳
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان ۴۴
جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق ۴۵
جدول ۴-۵ سطح معناداری آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۴۵
جدول ۴-۶ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول ۴۶
جدول ۴-۷ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم ۴۷
جدول ۴-۸ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم ۴۸
جدول ۴-۹: خلاصه تحلیل آماری مربوط به فرضیه اصلی اول ۴۹
جدول ۴-۱۰: سطح معنی داری آزمون ۴۹
جدول ۴-۱۱: نتایج اصلی رگرسیون برای فرضیه چهارم ۵۰
جدول ۴-۱۲: نتایج حاصل از آزمون t برای فرضیه‌ی جانبی ۵۱
جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرهای فرضیات ۵۱

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴- ۱ سن پاسخ دهندگان ۴۲
نمودار ۴-۲: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۴۳
نمودار ۴-۳: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۴۴

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام گرفته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در دسته روش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بخش آموزش دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز است که تعداد آنها ۱۸۵ نفر می باشند. به منظور انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. همچنین جهت برآورد حجم نمونه از جدول تهیه شده به وسیله کرجسی و مورگان استفاده شده است که تعداد ۱۲۵ نفر می باشند. برای اطمینان از برگشت پرسشنامه ۱۴۰ پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین کارکنان توزیع گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود. همچنین روایی تحقیق توسط استاد راهنما و مشاور تایید گردید و پایایی تحقیق، به وسیله آزمون آلفای کرونباخ برای سبک تفکر (سبک قانون گذار ۰.۹۷۳، سبک اجرایی ۰.۷۵۸، سبک قضاوتگر ۰.۸۴۴) و برای رضایتمندی کارکنان ۰.۸۱۲ بدست آمده و مورد تایید قرار گرفت. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. داده ها حاکی از وجود رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمندی شغلی کارکنان در دانشگاه آزاد واحد مرکز می باشد. در این راستا، ۳ فرضیه تحقیق حاضر تایید شدند که نشان دهنده این است که بین هر سه سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و در انتها پیشنهاداتی برای تحقیق حاضر ارائه گردید.

واژگان کلیدی: سبک اجرایی. سبک قضاوتی. سبک قضایی. رضایت شغلی

فصل اول:
کلیات

۱-۱- مقدمه
پژوهش در هر زمینه ای بدون برنامه ریزی و آماده سازی زمینه های نظری و ابزاری آن غیر ممکن است یا سرانجام مناسبی نخواهد داشت. قبل از آغاز فرایند اصلی پژوهش، محقق باید بداند به دنبال پاسخ به چه سوال هایی است و در واقع بر اساس سوال هایی که در ذهن خود دارد نقشه راه را مشخص کرده و خود را به ابزارهای لازم برای یافتن پاسخ سوال ها مجهز نماید. شناخت مسئله تحقیق، دانستن اهمیت پرداختن به آن، آ
شنایی با حوزه های مختلف موضوع مورد بررسی به محقق کمک می کند موضوع و حوزه تحقیق خود را مشخص کرده و متناسب با آن برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ابزارها و روش های بهینه جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعات انجام دهد و در نهایت به نتایج معتبر و قابل استناد دست یابد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمندی کارکنان در گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز پرداخته شده است. در راستای این تحقیق به بررسی رابطه بین سبک های تفکر با رضایتمندی کارکنان پرداخته می شود و در انتها به پیش بینی رضایتمندی کارکنان از طریق سبک های تفکر پرداخته می شود.

مطلب مرتبط :   حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی

۱-۲- بیان مسأله
انسان ها در ابعاد مختلف، دارای تفاوت هایی هستند که در توانایی ها، استعداد و رغبت ها و سرانجام در سبک تفکر آنها نمود پیدا می کند. توجه به این تفاوت ها، باعث می شود که افراد در سیر های موفقیت مناسب هدایت شوند. شاید مهم ترین مسأله ای که باید نسبت به آن آگاه و هوشیار بود، وجود سبک های تفکر افراد است. استرنبرگ۱ (۱۹۹۷) سبک تفکر را به عنوان طریقی که فرد می اندیشد، تعریف کرده است. او در این باره گفته است: «سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی هایمان اشاره می کند» افراد ممکن است عملاً در توانایی ها مشابه هم اما در سبک های تفکر، متفاوت باشند (استرنبرگ ، ۱۳۸۰).
استرنبرگ در چهارچوب نظریه خودگردانی ذهنی۲، سیزده سبک تفکر اصلی یعنی قانون گذار، مجری، قضایی، کلی نگر، جزئی نگر، آزادی خواه محافظه کار، مونارشی، آنارشی، الیگارشی، سلسله مراتبی، درونی و بیرونی را شناسایی کرده است که هر یک ویژگی و تعریف خاص خود را دارد (استرنبرگ، ۱۹۹۷؛ کاستلز، ۱۳۸۰).
نگرش فرد نسبت به شغل خود، برآورده ساختن نیازهای شغلی وی مطابق با توانایی ها و تمایلاتش را در بر می گیرد و رابطه مستقیمی با رضایت شغلی وی دارد. رضایت شغلی به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارایی سازمان می باشد (هومن، ۱۳۸۱: پیشگفتار)، و از موضوعاتی است که از دهه ۱۹۲۰ به بعد بارها در سازمان های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران بیان کرده اند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر برای پیش بینی موفقیت های تحصیلی و فعالیت های آموزشی و برای پیش بینی انتخاب های شغلی، بسیار مفید و ضروری است. می توان گفت که در صورتی که شخصی بتواند به درستی شغل مناسب خود را انتخاب کند و به شغلش علاقمند باشد، ممکن است که در آینده رضایت شغلی هم داشته باشد. عدم توجه به سبک تفکر کارکنان در کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز و سوق دادن تفکر صحیح آنها به سمت عملکرد بهتر و اثربخشی بالاتر یکی از مشکلات این سازمانها است. مدیران باید در مورد سبک تفکر کارکنان در سازمان تحقیق نمایند و سبکی در سازمان مورد تایید قرار گیرد که بیشترین نتیجه را در بر داشته باشد. عدم توجه سازمان به رضایت شغلی نیز بزرگترین نقطه شکست سازمانهاست. سازمانی که به رضایتمندی کارکنان توجه نکند، مسلما درایجاد تعهد بین کارکنان نیز دچار مشکل می شود.
با توجه به اینکه در زمینه ارتباط بین انواع سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان تاکنون هیچ پژوهش مستقل و جداگانه ای ضروت نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی ارتباط بین سبک تفکر و رضایت مندی کارکنان در بین گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، می پردازد. لذا سؤال اصلی این پژوهش به این صورت بیان می شود که آیا بین انواع سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکز، ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی:
شناسایی ارتباط انواع سبک تفکر با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.
اهداف فرعی:
شناسایی ارتباط سبک قانون گذار با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.
شناسایی ارتباط سبک اجرایی با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.
بین شناسایی ارتباط سبک قضاوتگر با رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
تایید قابلیت پیش بینی رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز از طریق سبک تفکر.

مطلب مرتبط :   وارنیش، انجین

۱-۴- فرضیه های تحقیق
بین سبک قانون گذار و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز رابطه وجود دارد.
بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
رابطه وجود دارد.
بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
رابطه وجود دارد.
رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکزاز طریق سبک تفکر قابل پیش بینی است.

۱-۵ سؤالات تحقیق
کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران به کدامیک از سبک های تفکر گرایش دارند؟
سطح رضایتمندی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران تا چه اندازه است؟

۱-۶ قلمرو تحقیق
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رضایتمنید کارکنان می پردازد.
۱-۶-۲ قلمرو مک
انی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق مشتمل بر گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز می باشد.
۱-۶-۳ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق نیمه اول ۱۳۹۴ می باشد.

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی
۱-۷-۱ تعاریف نظری
سبک تفکر:
سبکهای تفکر ترجیحهای شناختی هستند که بر روی نحوه رفتار و احساسات تأثیر میگذارند (ژانگ، ۲۰۰۰: ۵۵-۳۷). افراد تنها دارای یک سبک تفکر خاص نیستند، بلکه دارای نیمرخی از سبکهای تفکر متفاوت هستند و فردی موفق است که سبکهای ترجیحی وی بتواند بین محیط، نیازها و تواناییهای وی تطابق ایجاد کند. زمانی بین سبک‌ها، توانایی‌ها و تقاضاهای محیط ارتباط صحیحی برقرار می‌شود که افراد بتوانند وظایف خود را به گونه‌ای انجام دهند که از سبک ترجیحی خود استفاده کنند یا سبک ترجیحی خود را تغییر دهند. به عبارت دیگر، سبک‌ها می‌توانند تغییر کنند یا در موقعیت‌های خاص، سبکی که دارای کارآمدی بیشتری است، انتخاب شود. استرنبرگ شیوه‌های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان سبک‌های تفکر نام‌گذاری کرده است. وی در نظریه خود حکومتی ذهنی استرنبرگ سیزده سبک تفکر را در قالب پنج بعد کارکردها، فرم ها، سطوح، حیطه‌ها و گرایش‌ها مطرح می‌کند (ژانگ، ۲۰۰۶: ۱۰۷-۹۵).
رضایت کارمند:
رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی که شخص میگوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان میدهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند (جواهری و همکاران، ۱۳۸۸).
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی
سبک تفکر:
برای اندازه گیری سبک تفکر از در پژوهش حاضر جهت سنجش متغیر سبک تفکر از بخشی از پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (TSI) (1979) که سه سبک قانون گذار، قضاوتگر و اجرایی را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شده است، این پرسشنامه دارای ۲۳ سؤال می‌باشد. سبک قانونگذار دارای ۸ سوال، سبک اجرایی نیز دارای ۸ سوال و سبک قضایی شامل ۷ سوال می باشد. رضایت کارمند:
جهت سنجش متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد راهنمای توصیف شغل (JD) اسمیت کندال و هیولین (۱۹۶۹) با ۷۰ سوال استفاده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه
پس از سال های زیادی تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه

پاسخی بگذارید