دانلود پایان نامه
د. مراجع حل اختلاف شهری
در جریان اداره شهر و روابط میان شهروندان و حکمرانان شهری به خصوص دستگاه اجرائی اداره شهر یعنی شهرداری از جهت رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم ممکن است اختلافاتی حادث شود. گاهی اوقات برخی از شهروندان به تکالیف خود ناشی از قوانین مربوط به اداره شهر بنا به هر دلیلی توجهی نداشته و لزوم برخورد قانونی با آن ها احساس می شود. همچنین در مواردی اداره کنندگان شهر در تشخیص مورد و تعیین حدود وظایف و تعهدات شهروندان ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که مورد مخالفت و اعتراض شهروندان قرار گیرد. بدین منظور و با تأمل در قوانین و مقررات مربوط به اداره شهر ملاحظه می گردد مقنن برای حل اختلافات فی مابین شهروندان و حکمرانان شهری مبادرت به وضع مقررات جهت ایجاد مراجعی جهت رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. از جمله مهم ترین مراجع عبارتنداز: کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی شهر و حریم آن می باشد. همچنین رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری راجع به عوارض شهری به عهده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد. رسیدگی به اختلافات صاحبان تأسیسات و صنایع و مشاغلی که طبق نظر شهرداری ایجاد مزاحمت و آلودگی برای شهروندان می نماید در صلاحیت کمیسیون موضوع بند20 ماده 55قانون شهرداری می باشد.
به علاوه رسیدگی به اختلافات راجع به ممیزی ابنیه املاک شهری موضوع قانون نوسازی و عمران شهری به عهده کمیسیون موضوع ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد. تشخیص نوع اراضی شهری و رسیدگی آن در صلاحیت کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری می باشد و بالاخره رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص علیه شورای اسلامی شهر و اعضای آن ها از حیث تخلف شورا از انجام وظایف قانونی در صلاحیت هیأت حل اختلاف استان و هیأت حل اختلاف مرکزی موضوع مواد79-82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی می باشد.

1. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی
مستفاد از بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین وظیفه شهروندان اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری پیش از هر نوع اقدام عمرانی و ساختمان سازی است و وظیفه شهرداری صدور پروانه ساخت برای متقاضیان می باشد.
با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه همواره برخی از شهروندان بنا به دلایل مختلف به وظیفه خود عمل ننموده و مبادرت به عملیات عمرانی و ساختمان سازی بدون پروانه و یا برخلاف مفاد پروانه می نمایند. ضرورت مقابله قانونی با این گونه اشخاص و جلوگیری از تخلفات ساختمانی احساس می گردد. لذا به موجب قسمت اخیر ماده 100 شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

2. کمیسیون ماده 77قانون شهرداری و رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض
به منظور کسب درآمد برای اداره شهر، همچنین به ازای ارائه خدمات مختلف به شهروندان، انواع و اقسام عوارض نیز از آن ها دریافت می گردد. در جریان تشخیص، محاسبه و وصول عوارض ممکن است راجع به مبنا و مأخذ قانونی وصول عوارض، نحوه تشخیص شهرداری زمان و نحوه پرداخت و تقسیط عوارض بین مودی و شهرداری حادث گردد ناگزیر بایستی به طریق قانونی بین طرفین رفع اختلاف شود. همچنین در برخی موارد عوارضی توسط شهرداری تعیین و به مودی اخطار لازم جهت پرداخت ابلاغ می شود. لیکن مودی از پرداخت آن خودداری می نماید. شهرداری در این مورد نیز برای وصول حقوق و عوارض قانونی خود بایستی از طریقی که قانونگذار معین نموده نسبت به وصول عوارض اقدام کند. به همین منظور مقنن به موجب ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض را به عهده کمیسیونی محول نموده که اعضاء آن عبارتنداز نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر. کمیسیون واجد شخصیت حقوقی می باشد. لذا بایستی جهت حفظ استقلال و بی طرفی خود امکانات و بودجه لازم در اختیار داشته باشد و اعضاء آن بایستی از افراد خبره، بصیر و مطلع انتخاب گردند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد روش های ارزیابی و روش تحلیلی

3. کمیسیون موضوع بند20 ماده 55 قانون شهرداری
یکی از وظایف شهرداری در خصوص کنترل آلودگی آب و هوای شهر، جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی است که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. در این راستا شهرداری در خصوص صنایع، کارگاه ها و مشاغل آلوده کننده و مزاحم مکلف است نسبت به تخریب و انتقال آن ها به خارج از شهر اقدام نماید.
شهرداری به موجب تبصره بند20 ماده55 مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان ملک به نظر شهرداری معترض باشد بایستی ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف(شورای اسلامی شهر) انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رسیدگی کمیسیون یک مرحله ای و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می گردد. رای کمیسیون در خصوص موضوع قطعی و لازم الاجرا است. البته در حدود مفاد بند2 ماده11 قانون دیوان عدالت اداری رای کمیسیون بند20 ماده55 قابل اعتراض در دیوان می باشد. از نظر اجرای رای کمیسیون و ضمانت آن ذیل تبصره بند 20 اشعار می دارد: هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

4. کمیسیون موضوع ماده8 قانون نوسازی و عمران شهر
در اجرای ماده 2قانون نوسازی مبنی بر وصول عوارض سالانه نوسازی به مأخذ پنج در هزار بهای کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر به موجب ماده4 این قانون بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات مذکور طبق قیمت منطقه ایی و بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد. شهرداری های مشمول ماده2 قانون نوسازی مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند. همچنین، نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند، در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشد می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
براساس ماده8 قانون نوسازی به منظور رسیدگی به اعتراضات راجع به ممیزی شهرداری کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک تشکیل می شود. رسیدگی کمیسیون یک مرحله ای و تصمیمات با رای اکثریت اعضاء اتخاذ و تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشد. در ضمن، مستفاد از ماده7 و تبصره2 ماده8 قانون نوسازی قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده8 موکول به آن است که اولاً ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی ممیزی املاک شهر مالک اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم نموده باشد. ثانیاً معترض عوارض ملک را براساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده4 نموده است، بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند. در مواردی که بهای اعلام شده از سوی مالک مشمول بخشودگی می باشد پرداخت آن جهت رسیدگی به اعتراض لازم نمی باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره عوامل جغرافیایی و جاذبه های طبیعی

5. هیأت های رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر
شورای اسلامی شهر و اعضای آن همانند سایر نهادهای قانونی به موجب ماده71 به بعد قانون تشکیلات، وظایف ئ انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی ارائه شد. دارای وظایف و اختیاراتی هستند که بایستی در چارچوب مقررات مزبور به نحو احسن اعمال و اجراء نمایند. تخطی از انجام وظایف و اختیارات ممکن است موجبات مسئولیت را برای شورای اسلامی شهر یا هر یک از اعضای آن فراهم آورد. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از شوراها به عهده هیأت هایی بنام هیأت حل اختلاف و رسیدگی موضوع مواد 79 تا 82 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی می باشد. در موضوعات قابل طرح در این هیأت ها عبارتنداز:
– اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر.
– شکایت و اعتراض نسبت به اعضای شورای اسلامی شهر.
– شکایت و اعتراض نسبت به عملکرد شورای اسلامی شهر.

گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز
شیراز نگین درخشان فرهنگ و تمدن ایران زمین و یکی از زیباترین و نام دارترین مناطق ایران است. شیراز با سابقه تاریخی منحصر به فرد خود مجموع های از تمدن باستانی جهان